آدرس:

اصفهان ، میدان امام حسین (ع)،  خیابان باغ گلدسته ، نبش هشت بهشت، کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان ، کتابخانه دیجیتال شهرداری اصفهان

 

 www.dlim.ir

 [email protected]

 

اسامی کارکنان

زهرا رحیمی

الهام ابراهیمی