کتابخانه دیجیتال شهرداری اصفهان
بازدیدکنندگان:

کل بازدیدکنندگان: نفر
بازدیدکنندگان امروز: نفر
منابع:

کل منابع : جلد
کتاب عربی : جلد
کتاب فارسی : > جلد
کتاب اصفهان شناسی : جلد
مقالات :جلد
اعضا و کاربران:

کل اعضا : نفر
اعضا فعال : نفر

کاربران برخط : نفر
عضو شدگان امروز : نفر


ارمغان کتاب خوان هاي الکترونيکي براي کتابخوان هاي حرفه اي

کتاب هاي الکترونيکي يا EBookها در حال تبديل شدن به جايگزين متداولي براي کتاب هاي سنگين هستند. ما در اين مقاله تمام چيزهايي را که بايد در مورد اين پر فروش هاي پرتابل بدانيد، تشريح خواهيم کرد.
اين روزها ناديده گرفتن هياهوي به پا شده در مورد iPad کمپاني Apple دشوار است. بسياري از افراد، از مدت ها قبل در مورد چگونگي استفاده از آن براي خواندن کتاب ها و روزنامه ها صحبت کرده اند، اما استفاده از اين وسيله، اولين و تنها راه دسترسي الکترونيکي به کتاب ها نيست. مدت ها است که تعداد زيادي از فروشگاه هاي آن لاين، نسخه هاي الکترونيکي کتاب ها و کتاب خوان هاي الکترونيکي گوناگون (ابزارهاي شيک و باريکي به اندازه ي کتاب که براي مطالعه eBookها مورد استفاده قرار مي گيرند) را به فروش مي رسانند. در اين مقاله ما تمام چيزهايي را که بايد در مورد کتاب هاي الکترونيکي يا eBookها بدانيد (شامل مزايا و معايب آن ها، جايي که مي توانيد آن ها را تهيه کنيد و چگونگي استفاده از آن ها) براي تان شرح خواهيم داد.

کوچک، سبک و قدرتمند
 

وقتي شما کتابي را مطالعه مي کنيد ممکن است در تخت خواب، يک صندلي راحتي، کنار ساحل، در قطار يا هر جاي ديگري باشيد. حالا به خواندن کتاب بر روي کامپيوتر فکر کنيد. خواندن يک رمان بر روي يک لپ تاپ که آن را بر روي پاي تان گذاشته ايد کار بسيار دشواري است، اين طور فکر نمي کنيد؟ خصوصاً اگر مجبور باشيد هر چند ساعت يک بار آن را شارژ کنيد.
بنابراين براي هرچه بيش تر جذاب شدن eBookها، آن ها بايد بيش تر شبيه کتاب ها شوند. اين به معناي کوچک شدن، تسهيل در حمل و نقل، سادگي استفاده و توانايي ادامه کار طولاني مدت بدون نياز به شارژ يا اتصال به منبع انرژي بيروني است. و نکته دقيقاً در همين جا است: اين هدف يک eBook reader است.
يک eBook reader در قلب خود يک کامپيوتر کوچک با يک صفحه نمايش است که سايز آن در حد يک کتاب معمولي است و از فضاي لازم براي نگهداري فايل هايي که کتاب ها را مي سازند و دکمه هايي که شما را قادر مي کنند از يک صفحه به صفحه ي ديگر برويد برخوردار است.
البته اگر اين تمام کاري بود که اين دستگاه ها انجام مي دادند، حق داشتيد بپرسيد اين همه سر و صدا براي چيست. اما کتاب هاي الکترونيکي و کتاب خوان ها کارهاي بيش تري انجام مي دهند. براي شروع بايد اشاره کنيم شما هيچ مشکلي براي ايجاد يک bookmark يا رفتن به گوشه صفحه (در حاليکه کتاب خوان ٪فادolor:darkblue;font< ن همهي خوrولاني ه ا:daا؇د ا هوrبهي خوrوht;corناrي شو٭تي، کناروiهسه وiv<د؇ٱ د؇کا ه<دٱ هlنعن 6ش؇خيiالر٩ گ i , ؇ چ رچ ;خي؁oاٱa د vaخ oٱ٧oآ6ا;ي ه6 iص ا6 ؊ vخ oٱ٧oآ6ح ف aآ6و خ 6olا 6kv 6بپرحتيٮ؅ا6 lخل r٪ 6 ل و,ة6 oa ذrٮل rrزي ڨر6 يخو,م orاkي ٱvk٢ av 6 (ا obl ت 6ييٲJohn LewislWaimgstonesيvoa r؅k٢ a ا ؅ص 6 okب ص ص تo 6آصl ه؅ )؇مامتأس,ا آ a oة o آٱk6 لا؇6odٯ آٱkت 6ٱkلاr oٱkح٨k130kپوkاrلaص 6 kاr aو,م ت6odٯ 6ڄ6aاroخل rي 6aال و,ة6 oة o ا roخل rي 6aڱاپ6 ٮ 6aا٪ rdٯآ aاoآ a الزاص ا 6ڱkص ا ؊kص ar66aص 6بپر o 6kٯ يز ه aro,ا od٪ 6لo زل6oص,ا aا6ش ا6kالخ aآ يق 6aل rي oٱk؁اkص ل6aa6؁kاح لk؁اح 6a6aو,k,اي ؇oa o ,ٱkص ,kبصٱ,kآ ييژa6kاض 6kس,oa6koٲ ل o koاسkب؁ا koازم rي dٯض ٧خلٱk آ يd,k آ k 6؁.iة6يdياقع6ص,ا akٱا6ش ب؁k؁ي بس,آ ي اokoٲ٪ بس,آ rي6 o الال a اoس,لةo ج ل و,ة6 (e-ink)لةا 6aو,؇o,ظا زيk؁ان 800kص,ا aاي اok٨k1 ,ت RAMarr؅ا ةoa6 ةkrياص ا 6ڱkيkل ص اٱkص 256ةo ,ت RAMa ق؅؅خ ٧؄ صخ 6؁ ةoa6 ةk ة aص ا 6ةoا ة ا؄ 6ص يبپر؅آ؅kwww.mobileread.comزيoaچ ة6آ oة6آ okطز ٯ ت ؅aچk؄ ص 6آل و,ة6 ٮل صخ اٱk r ي ر6 زل ص 6 ا6 ٱkح 6aيزي lkل ص ٧ل و,ة6 ؊آ k o؊د. حالاص o؅ ن ص ي. خل ص اٱkoط aص , 6آ o 6؄ خ؊دخر؇ o ,ٱk؅ ل kwww.snipca.com/x1484aيز٨يي آ okoٲ٪6oاسk جآ ؇ز؅ ص خ 6آ ok ٪,قط؅ ل kچ,6آoلت6o؋"آ ok يa ڧ؊kررخا ؄ ٪؅ ل سم ا؅o6 ة6 ٱبپر؅ح؊ض ز ر6 6oص o ٳلk اطo6ٱا ة6ص6kل ص اٱ6 يا؅6o6kٱ6k اokepub٩Adobe DRMaa يd6 ٱ6, o6؇ده؅a ٱ6راخ 6؊يز o6 ص ٱظ؅a؁سk ,ا aaٱo6 ٱ ة6؄ ٧ ا6؄ 6؊تجذrص6اا؅kاo٧ خز سkس6رo6 ؁ 66k اokجڪ؊ل و,ة6 ال,ا ةoa6 و,٧ اoٱ٧o؅a ٱو,ل؁ کنا class="p1">ل آ آ٧oتص ال,ا اokجڪ؊ل و,ة6پرحتي کنا؄غrيلoپ6 اok,و,o,ش ؁ LCD زو,چ ت,o,ش ؁ ؊ي ا ي ؾ پت,ااسٱ٧ي س,آآل,ا ةoي چ؇زص٧ ةoي ة6٧oاآ ٧ص ي خ6؊اoخل rيخاٱ٧ة6س؊,o؊اڊ؇6٧vدر٧ط لخي اvس,آ؊اoدا ٧ ص٧خ٧؅6 ,o؊ش ؁ ص سaص ؊ااٱ خل rي؁؊,لٱ بپراغrيل rيخاٱ٧ rok,ت ص٪rea6ي ااoe-ink( ڪ؊ل و,ة6) ؊ ص ؊ا؊ٱ ؊ خ6؊اrي6 rيخ٧غذrياظص ؇زط ح؊اr الالا؊ o؊ ؊,بپرتي,ط ص ؁يا,ا ز, ؊س,٪اro,oزطياrokr آيا,آ ة ,,k د يا ؊ل ي,oض ٧لر؊ل؇ ي ؊kج ر٧يد؊ٱ ؊س,٪ز آء rokزط سkيد سk6؁ لي ةo؊؄و؊6زس ا س,kس ا6؁ س ةo؊ ؊, rok o ة؄؊ٱ٧ي؅ ز؊ٱ r آءة oر ا ؊ ةلر؊ص 6ةo؊ةoرر؊صراr؅ ؊ٱرo؊ش ؁؊ ؊ اrokڪ؊ل و,ة6لا؊ o؊ ؊؊ص غ aاrokooٱ؊ ؊ oا ؊o؊ي ؊ ؅ 6آ ٱo؊ش د؊ o؊چ ا؄ ؊؅يo؊؊ ؊ rokٱ؅ea6٧r 6٪ ٧اr 6ٱo6 ؊ 6,زسro٧rي 6 آٱ o6اٱ ٧ را رها arr؅e ٧ 6rokل rخاٱهاااkربپر کن/divنپرنdiv style="width:96%;text-align:left;borer-bottom:1px solid purا;float:left"نن/divن/divننپرپرنimg src="/Content/images/print.ico" alt="ریٱت" id="PrintBtn" style="float:left;margin-left:30px;margin-top:5px"رننscript type="text/javascript"ن $(document).ready(func () {ن $(".main-container").css({ "height": "100%", "min-height": "850px" });ن $(".leftside").css({ "height": "100%" });ن });ن span> aن /div ن