کتابخانه دیجیتال شهرداری اصفهان
بازدیدکنندگان:

کل بازدیدکنندگان: نفر
بازدیدکنندگان امروز: نفر
منابع:

کل منابع : جلد
کتاب عربی : جلد
کتاب فارسی : > جلد
کتاب اصفهان شناسی : جلد
مقالات :جلد
اعضا و کاربران:

کل اعضا : نفر
اعضا فعال : نفر

کاربران برخط : نفر
عضو شدگان امروز : نفر


لیست و فهرست کتابخانه های دیجیتال ایران

کتابخانه دیجیتال تبیان، نرم­افزار مورد­استفاده: تبیان (محصول سازمان تبلیغات اسلامی)؛   

http://www.tebyan.net/Library.html

 

کتابخانه دیجیتال ارم، وابسته به شرکت ارتباطات رایانه مصباح و جهاد دانشگاهی فارس. نرم­افزار مورد­استفاده: ارم (محصول شرکت ارتباطات رایانه مصباح و جهاد دانشگاهی فارس)؛ قابل دسترس با نشانی:

www.dlib.ir

 

کتابخانه دیجیتال نورلیب، وابسته به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی. نرم­افزار مورد­استفاده: نورلیب (محصول مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی)؛ قابل دسترس با نشانی:

www.noorlib.com

 

کتابخانه دیجیتال سنا، وابسته به پژوهشگاه علوم و فناوری  اطلاعات ایران. نرم­افزار مورد­استفاده: سنا [محصول همکاری پژوهشگاه علوم و فناوری  اطلاعات ایران و شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق]؛ قابل دسترس با نشانی:

http://database.irandoc.ac.ir/DL/Search

 

کتابخانه دیجیتال دانشگاه کارآفرینی. نرم­افزار مورد­استفاده: وستا (محصول شرکت فن آوری اطلاعات وستا) قابل دسترس با نشانی:

http://ent.ut.ac.ir/lib/LoginPage.aspx

 

کتابخانه دیجیتال دید، وابسته به مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین­المللی ابرار معاصر تهران. نرم­افزار مورد­استفاده: دید؛ قابل دسترس با

www.did.ir

 

کتابخانه دیجیتال رسان، وابسته به مجلس شورای اسلامی. نرم­افزار مورد­استفاده: پاپیروس؛ قابل دسترس با نشانی:

http://dl.ical.ir/Websearch/Forms/Index.aspx

 

کتابخانه دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران "طرح حرم". نرم­افزار مورد­استفاده: پاپیروس؛ قابل دسترس با

http://dl.nlai.ir/UI/Forms/Index.aspx

 

کتابخانه دیجیتال علوم پزشکی بیرجند. نرم­افزار مورد­استفاده: پروان (محصول شرکت نرم­افزاری پروان پژوه)؛ قابل دسترس با نشانی:

http://dlib.bums.ac.ir/parvan/home

 

کتابخانه دیجیتال مرکز تحقیقات مخابرات ایران. نرم­افزار مورد­استفاده: پروان (محصول شرکت نرم­افزاری پروان پژوه)؛ قابل دسترس

http://vlib.itrc.ac.ir/parvan/home

 

کتابخانه دیجیتال موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت. نرم­افزار مورد­استفاده: پروان (محصول شرکت نرم­افزاری پروان پژوه)؛

http://lib.ahlolbait.ir/parvan/home

 

کتابخانه دیجیتال نهاد کتابخانه­های عمومی کشور. نرم­افزار مورد­استفاده: پروان (محصول شرکت نرم­افزاری پروان پژوه)؛ قابل دسترس

http://www.irandl.org.ir/

 

کتابخانه دیجیتال علوم انسانی تهران، وابسته به اداره کل فرهنگ شهرداری تهران. نرم­افزار مورد­استفاده: آذرخش (محصول شرکت نرم­افزاری پارس آذرخش)؛ قابل دسترس با نشانی:

ebook.tehran.ir/

 

کتابخانه دیجیتال مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان. نرم­افزار مورد­استفاده: آذرخش (محصول شرکت نرم­افزاری پارس آذرخش)؛  

http://Lib.hozehkh.com

 

کتابخانه دیجیتال مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام. نرم­افزار مورد­استفاده: آذرخش (محصول شرکت نرم­افزاری پارس آذرخش)؛ قابل دسترس

http://archlibserver.imam-khomeini.ir

 

کتابخانه دیجیتال پژوهشکده تعلیم و تربیت کرمان، وابسته به وزارت آموزش و پرورش. نرم­افزار مورد­استفاده: سیمرغ (محصول شرکت نرم­افزار و سخت­افزار ایران "نوسا")؛ قابل دسترس با نشانی:

http://www.asrketab.ir:801/simwebclt/WebAccess/SimwebPortal.dll

 

کتابخانه دیجیتال پژوهشگاه صنعت نفت. نرم­افزار مورد­استفاده: سیمرغ (محصول شرکت نرم­افزار و سخت­افزار ایران "نوسا")؛

http://search.library.ripi.ir/simwebclt/WebAccess/SimwebPortal.dll

 

کتابخانه دیجیتال پژوهشگاه نیرو. نرم­افزار مورد استفاده: سیمرغ (محصول شرکت نرم­افزار و سخت­افزار ایران "نوسا")؛ قابل دسترس

http://digital-lib.nri.ac.ir/diglib/WebUI/Login.aspx

 

کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم دانشگاه تهران. نرم­افزار مورد­استفاده: سیمرغ (محصول شرکت نرم­افزار و سخت­افزار ایران "نوسا")؛

http://dlib.ut.ac.ir

 

 

کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. نرم­افزار مورد­استفاده: سیمرغ (محصول شرکت نرم­افزار ایران "نوسا")؛

http://lib.iaun.ac.ir/simwebclt/WebAccess/SimwebPortal.dll

 

کتابخانه دیجیتال دانشگاه تربیت مدرس. نرم­افزار مورد­استفاده: سیمرغ (محصول شرکت نرم­افزار و سخت­افزار ایران "نوسا")؛

http://194.225.166.40/simwebclt/WebAccess/SimwebPortal.dll

 

کتابخانه دیجیتال دانشگاه سیستان و بلوچستان. نرم­افزار مورد­استفاده: سیمرغ (محصول شرکت نرم­افزار و سخت­افزار ایران "نوسا")؛

http://libsim.usb.ac.ir/simwebclt/WebAccess/SimwebPortal.dll

 

کتابخانه دیجیتال سازمان توسعه و نوسازی معادن. نرم­افزار مورد­استفاده: سیمرغ (محصول شرکت نرم­افزار و سخت­افزار ایران "نوسا")؛

www.imidro.org

 

کتابخانه دیجیتال شرکت ملی صنایع پتروشیمی. نرم­افزار مورد­استفاده: سیمرغ (محصول شرکت نرم­افزار و سخت­افزار ایران "نوسا")؛

http://iclib.nipc.net/simwebclt

 

کتابخانه دیجیتال شرکت مهندسی و ساختمان گاز ایران، وابسته به وزارت نفت. نرم­افزار مورد­استفاده: سیمرغ (محصول شرکت نرم­افزار و سخت­افزار ایران "نوسا")؛ قابل دسترس با نشانی:

http://lib.nigceng.ir/simwebclt

 

کتابخانه دیجیتال فرهنگستان هنر. نرم­افزار مورد­استفاده: سیمرغ (محصول شرکت نرم­افزار و سخت­افزار ایران "نوسا")؛ قابل دسترس با

http://84.241.57.83:8080/simwebclt/WebAccess/SimwebPortal.dll

 

کتابخانه دیجیتال مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان. نرم­افزار مورد­استفاده: سیمرغ (محصول شرکت نرم­افزار و سخت­افزار ایران "نوسا")؛ قابل دسترس با نشانی:

http://library.icst.ac.ir/simwebclt

 

کتابخانه دیجیتال نوسا بوکس. نرم­افزار مورد­استفاده: سیمرغ (محصول شرکت نرم­افزار و سخت­افزار ایران "نوسا")؛ قابل دسترس با

http://www.nosabooks.com

 

کتابخانه دیجیتال دانشگاه صنعتی اصفهان. نرم­افزار مورد­استفاده: پیام (محصول شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق)؛ قابل دسترس با

http://library.iut.ac.ir/Default.aspx?browserEngin=IE

 

کتابخانه دیجیتال دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول. نرم­افزار مورد­استفاده: پیام (محصول شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق)؛ قابل

http://library.jsu.ac.ir/

 

کتابخانه دیجیتال دانشگاه علم و صنعت. نرم­افزار مورد­استفاده: پیام (محصول شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق)؛ قابل دسترس با

http://dl.iust.ac.ir/Default.aspx?browserEngin=IE

 

کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. نرم­افزار مورداستفاده: پیام (محصول شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق)؛

http://lib.ssu.ac.ir/

 

کتابخانه دیجیتال دانشگاه هنر اصفهان. نرم­افزار مورد استفاده: پیام (محصول شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق)؛ قابل دسترس با

http://library.aui.ac.ir/

 

کتابخانه دیجیتال دانشگاه یزد. نرم­افزار مورد­استفاده: پیام (محصول شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق)؛ قابل دسترس با نشانی:

http://library.yazduni.ac.ir/

 

کتابخانه دیجیتال شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان. نرم­افزار مورد­استفاده: پیام (محصول شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق)؛ قابل

http://lib.istt.org/

 

کتابخانه دیجیتال دانشگاه اصفهان. نرم­افزار مورد­استفاده: پیام (محصول شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق)؛ قابل دسترس با نشانی:

http://library.ui.ac.ir/

 

کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی گیلان. نرم­افزار مورد­استفاده: پیام (محصول شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق)قابل دسترس با

http://lib.istt.org/

 

کتابخانه دیجیتال شهرداری اصفهان. نرم­افزار مورد­استفاده: ثنا (محصول شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق)؛ قابل دسترس با نشانی:

http://dlim.ir/

 

کتابخانه های ملی و مجلس

1

کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

http://dl.nlai.ir/UI/Forms/Index.aspx

2

کتابخانه دیجیتال مجلس شورای اسلامی

http://dl.ical.ir/UI/Forms/Index.aspx

کتابخانه های دیجیتالی دانشگاهی ایران

ردیف

نام کتابخانه دیجیتالی

آدرس

1

كتابخانه ديجيتالي دانشگاه اميركبير

http://library.aut.ac.ir

2

کتابخانه دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

http://ent.ut.ac.ir/lib/LoginPage.aspx

3

کتابخانه دانشگاه علم و صنعت ایران

http://dl.iust.ac.ir/Default.aspx?browserEngin=IE

4

کتابخانه دیجیتالی دانشگاه شیراز

http://dlib.shirazu.ac.ir

5

کتابخانه دیجیتالی دانشگاه پیام نور

http://www.pnueb.com/fa/default/default.aspx

6

کتابخانه دیجیتالی دانشگاه تهران

http://dlib.ut.ac.ir/index.htm

كتابخانه هاي ديجيتالي موسسات پژوهشي و مطالعاتي ايران

ردیف

نام کتابخانه دیجیتالی

آدرس

1

کتابخانه دیجیتالی دید

http://www.did.ir/

2

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

http://www.srlst.com/rlst-frs_files/Page598.htm

3

کتابخانه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

http://lib.istt.ir/Default.aspx?browserEngin=IE

4

کتابخانه و مرکز اسناد سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

http://library.irost.org

5

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

http://www.irandoc.ac.ir

6

مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات

http://www.itrc.ac.ir/itrcvlib.php

كتابخانه هاي ديجيتالي اسلامي

ردیف

نام کتابخانه دیجیتالی

آدرس

1

مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

http://www.tebyan.net/Index.aspx

2

پایگاه اطلاع رسانی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم

http://www.payambarazam.ir/books/default.asp

3

مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل الیت علیهم السلام

http://www.ahlolbait.ir/dlibrary/books

کتابخانه های دیجیتالی عمومی

ردیف

نام کتابخانه دیجیتالی

آدرس

1

کتابخانه مجازی قفسه

http://www.ghafaseh.ir

 

كتابخانه همراه به همت موسسه فرهنگي راسخون

www.rasekhoon.net

2

کتابخانه دیجیتالی ارم

http://www.dlib.ir/fa/index.aspx

3

مرکز کتاب الکترونیکی پارس

http://www.ebookpars.com

4

کتابهای الکترونیکی فارسی

http://www.downloadbook.org

شبكه هاي اسلامي مركز جهاني اطلاع رساني آل بيت

ردیف

نام کتابخانه دیجیتالی

آدرس

1

شبکه رافد للتنمیه الثقافیه

http://www.rafed.net/index.php

2

شبکه الامام الرضا علیه السلام

http://www.imamreza.net

3

شبکه یا زهرا سلام الله علیها

http://www.yazahra.net

4

شبکه امام مهدی (عج)

http://www.mahdinet.net
پرینت
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.