فهرست کتابهای خطی دیجیتال

کتابخانه دیجیتال شهرداری اصفهان در راستای اهداف تحقیقاتی و پژوهشی خود کلیه نسخ خطی کتابخانه مرکزی و مجموعه ای از نسخ خطی کتابخانه کاشف الغطاء نجف را در قالب نسخه دیجیتال در پورتال کتابخانه دیجیتال قرار داده است. این منابع از مجموعه منابع کتابخانه شخصی مرحوم دکتر احمد جابری انصاری نوه دکتر جابری انصاری مورخ و اصفهان شناس و طبق وصیت ایشان،  کلیه کتابخانه شخصی ایشان از جمله کتابهای چاپ سنگی ( ۴۰۰ جلد) کتابهای خطی (۲۰۰ جلد) و کلیه اسناد موجود( بیش از ۵۰۰۰ سند ) به کتابخانه مرکزی اهداء گردیده است. 

 

شماره رکورد: ۱
نام کتاب: دیوان ابی الحسن محمد الشریف
مولف: سمرقندی

***

شماره رکورد: ۲
نام کتاب: آتشکده
مولف: لطفعلی بیگ آذر بیگدلی
خط: شکسته نستعلیق خوش
سال: قرن سیزدهم هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۱۰
اندازه کتاب: ۱۸*۲۹
اندازه نوشته: ۱۴*۲۲
ملاحظات: جلد مقوایی جدید – عطف تیماج مشکی

***

شماره رکورد: ۳
نام کتاب: اثبات واجب الوجود
مولف: مفضل بن عمر﴿راوی حدیث محمدبن سنان﴾
خط: نسخ
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۱۲۴
اندازه کتاب: ۱۲*۱۸
اندازه نوشته: ۶*۱۴
نوع جلد: مقوایی جدید

***

شماره رکورد: ۴
نام کتاب: احادیث و اخبار
کاتب: محمد علی اصفهانی
خط: نسخ
سال: اول رجب ۱۰۷۲هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۲۱۴
اندازه کتاب: ۱۴*۲۴
اندازه نوشته: ۸*۱۷
نوع جلد: جلد تیماج حنایی ضربی مقوایی ترنج و نیم ترنج کوبیده

***

شماره رکورد: ۵
نام کتاب: اخلاق ناصری
مولف: محمدالطوسی ﴿خواجه نظام الملک طوسی﴾
خط: نستعلیق
سال: قرن سیزدهم هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۸۵
اندازه کتاب: ۱۲*۵/۱۷
اندازه نوشته: ۷*۱۲
نوع جلد: مقوایی ضربی نارنجی

***

شماره رکورد: ۶
نام کتاب: ادعیه ﴿دعای کمیل -زیارت جامعه کبیره و …﴾
خط: نسخ
سال: قرن سیزدهم هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: عربی – فارسی
تعداد برگ: ۹۵
اندازه کتاب: ۵/۸*۱۳
اندازه نوشته: ۶*۱۱
نوع جلد: تیماج تریاکی ضربی مقوایی ﴿فقط روی جلد﴾

***

شماره رکورد: ۷
نام کتاب: ارشاد الاذهان الی احکام الایمان
مولف: علامه حلی
کاتب: محمد رضا بن محمد عزالدین فندرسکی
خط: نسخ
سال: ۱۰۶۶هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۱۱۴
اندازه کتاب: ۱۲*۲۴
اندازه نوشته: ۶*۱۴
نوع جلد: تیماج مشکی ضربی مقوایی ترنج و نیم ترنج کوبیده

***

شماره رکورد: ۸
نام کتاب: اشعه المعات
مولف: عبد الرحمن جامی
خط: نسخ و نستعلیق
سال: ۹رمضان ۱۰۰۹ هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۳۱۵
اندازه کتاب: ۱۴*۲۲
اندازه نوشته: ۸*۱۴
نوع جلد: تیماج تریاکی مقوایی

***

شماره رکورد: ۹
نام کتاب: اصول الهندسه و الحساب
مولف: اقلیدس
خط: نسخ و نستعلیق
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: فرنگی آهار مهره
زبان: عربی
تعداد برگ: ۱۴۱
اندازه کتاب: ۱۲*۲۰
اندازه نوشته: ۷*۱۴
نوع جلد: نیم سوخت ضربی مشکی مقوایی

***

شماره رکورد: ۱۰
نام کتاب: اطباق الذهب
مولف: احمد بن محمو بن علی خویی
کاتب: محمد بن محمد کاظم مجلسی اصفهانی
خط: نسخ خوش
سال: شعبان ۱۲۸۰در تبریز
کاغذ: فرنگی آبی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۱۲۵
اندازه کتاب: ۱۴*۲۱
اندازه نوشته: ۸*۱۵
نوع جلد: تیماج مقوایی نارنجی

***

***

شماره رکورد: ۱۱
نام کتاب: الفیه
مولف: ابن مالک
خط: نسخ
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۸۲
اندازه کتاب: ۱۲*۱۶
اندازه نوشته: ۷*۱۲
نوع جلد: مقوایی تریاکی

***

شماره رکورد: ۱۲
نام کتاب: الفیه ﴿رساله﴾
مولف: ابن مالک
خط: نسخ
سال: رجب ۱۲۵۰هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۱۴
اندازه کتاب: ۱۲*۱۸
اندازه نوشته: ۱۰*۱۲
نوع جلد: تیماج مقوایی فرسوده

***

شماره رکورد: ۱۳
نام کتاب: امالی
مولف: ابوجعفرمحمدبن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی
خط: نسخ
سال: ذی الحجه ۱۰۷۹ هجری
کاغذ: اصفهانی نخودی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۳۸۵
اندازه کتاب: ۱۸*۱۴
اندازه نوشته: ۱۱*۱۵
نوع جلد: مقوایی سرخ عطف تیماج قهوه ای

***

شماره رکورد: ۱۴
نام کتاب: انساب الموالی
کاتب: محمد حسن بن شیخ عبدالله رازی
خط: نسخ
سال: ۱۴رمضان ۱۲۷۳ هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۸۵
اندازه کتاب: ۱۶*۲۱
اندازه نوشته: ۱۱*۱۵
نوع جلد: تیماج ضربی مقوایی سرخ

***

شماره رکورد: ۱۵
نام کتاب: انیس المسافر
مولف: یوسف بحرینی
خط: نسخ
سال: جمادی الاول ۱۲۷۰هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۳۵۸
اندازه کتاب: ۲۰*۳۰
اندازه نوشته: ۱۲*۲۴
نوع جلد: میشن نارنجی یک لا

***

شماره رکورد: ۱۶
نام کتاب: انیس الملوک
خط: نسخ
سال: سیزدهمم هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۲۵۸
اندازه کتاب: ۲۰*۳۰
اندازه نوشته: ۱۳*۲۳
نوع جلد: تیماج مقوایی تریاکی عطف تیماج نارنجی فرسوده

***

شماره رکورد: ۱۷
نام کتاب: اوصاف الامصار
مولف: محمد بن محمود مفید مستوفی یزدی
خط: نستعلیق
سال: ۱۰۹۱هجری
کاغذ: سمرقندی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۲۱۵
اندازه کتاب: ۱۴*۲۲
اندازه نوشته: ۸*۱۶
نوع جلد: تیماج سرخ ضربی مقوایی ترنج و نیم ترنج کوبیده

***

شماره رکورد: ۱۸
نام کتاب: الباقیات الصالحات
مولف: شیخ جعفر مجتهد شوشتری
کاتب: سید عبد الوهاب
خط: نسخ
سال: ۱۲۷۱هجری در بغداد
کاغذ: اصفهانی آهار مهره
زبان: عربی
تعداد برگ: ۷۸
اندازه کتاب: ۱۳*۲۰
اندازه نوشته: ۷*۱۳
نوع جلد: تیماج سرخ ضربی مقوایی ترنج و نیم ترنج ﴿نیم سوخت﴾

***

شماره رکورد: ۱۹
نام کتاب: بحار الانوارجلد ۱۲ ﴿احوالات امام رضا علیه السلام ﴾
مولف: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی
خط: نسخ
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: اصفهانی آهار مهره
زبان: عربی
تعداد برگ: ۱۲۵
اندازه کتاب: ۱۷*۲۴
اندازه نوشته: ۱۲*۱۸
نوع جلد: مقوایی سرخ عطف تیماج قهوه ای

***

شماره رکورد: ۲۰
نام کتاب: بحارالانوار جلد ۱۸﴿کتاب طهاره و کتاب صلوه﴾
مولف: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی
کاتب: محمد سعید الابهری
خط: نسخ
سال: صفر ۱۱۰۸هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۲۱۴
اندازه کتاب: ۱۸*۲۸
اندازه نوشته: ۱۲*۲۲
نوع جلد: تیماج ضربی مقوایی مشکی و ترنج و نیم ترنج طلا در وسط و حاشیه طلا در چهار گوشه

***

شماره رکورد: ۲۱
نام کتاب: بحر الانساب ﴿اسماء اعظم ﴾خواص اسماء الله و علم جفر صغیر
مولف: محمد بن شیخ محمد بن ابو سعید الهروی
خط: نسخ نستعلیق شکسته نستعلیق
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: فرنگی آهار مهره
زبان: فارسی وعربی
تعداد برگ: ۱۰۰
اندازه کتاب: ۱۷*۲۱
اندازه نوشته: ۵/۷*۱۵
نوع جلد: چرمی سرمه ای

***

شماره رکورد: ۲۲
نام کتاب: برهان جامع
مولف: محمد کریم ملا باشی سرابی
خط: نسخ
سال: ۱۲۶۳هجری
کاغذ: فرنگی آهار مهره
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۲۸۵
اندازه کتاب: ۱۴*۲۰
اندازه نوشته: ۷*۱۴
نوع جلد: چرمی قهوه ای

***

 شماره رکورد: ۲۳
نام کتاب: بیاض اشعار شاعران قدیم و جدید
خط: شکسته نستعلیق
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: فرنگی آبی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۸۵
اندازه کتاب: ۱۱*۲۰
اندازه نوشته: ۱۰*۱۶
نوع جلد: چرمی مشکی

***

شماره رکورد: ۲۴
نام کتاب: بیاض اشعار شاعران قدیم و جدید و حساب سیاق و مطالب گوناگون
خط: نسخ و شکسته نستعلیق
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۳۱۵
اندازه کتاب: ۱۰*۲۰
اندازه نوشته: ۸*۱۵
نوع جلد: میشن تریاکی

***

شماره رکورد: ۲۵
نام کتاب: بیاض اشعار فارسی و مطالبی در باره جامه پوشیدن و ناخن چیدن و سر تراشیدن
خط: شکسته نستعلیق
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۸۵
اندازه کتاب: ۹*۲۰
اندازه نوشته: ۷*۱۸
نوع جلد: میشن قهوه ای -عطف میشن سرخ

***

شماره رکورد: ۲۶
نام کتاب: بیاض مطالب گوناگون در مورد تاریخ اسلام به نثر و زیارت حضرت امام حسین﴿ع﴾
خط: نسخ و شکسته نستعلیق
سال: چهاردهم هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۲۵۸
اندازه کتاب: ۱۱*۱۷۰
اندازه نوشته: ۸*۱۴
نوع جلد: میشن نارنجی فرسوده

***

 شماره رکورد: ۲۷
نام کتاب: بیاض ادعیه شب های ماه رمضان و اشعار
خط: نسخ و نستعلیق
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی و عربی
تعداد برگ: ۱۵۸
اندازه کتاب: ۶*۱۴
اندازه نوشته: ۵*۱۱
نوع جلد: تیماج مشکی

***

شماره رکورد: ۲۸
نام کتاب: بیاض ادعیه و تعقیبات نماز و سوره یس
خط: نسخ
سال: ۱۲۲۰هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۱۸۱
اندازه کتاب: ۷*۱۴
اندازه نوشته: ۵*۱۱
نوع جلد: میشن تریاکی

***

شماره رکورد: ۲۹
نام کتاب: بیاض ادعیه و سوره یس و دعاهای دیگر
خط: نسخ
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۱۸۵
اندازه کتاب: ۷*۱۴
اندازه نوشته: ۵*۸
نوع جلد: تیماج حنایی فرسوده

***

شماره رکورد: ۳۰
نام کتاب: بیاض ادعیه و منتخب اشعار شاعران
خط: شکسته نستعلیق و نسخ
سال: دوازدهم هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: فارسی و عربی
تعداد برگ: ۱۱۰
اندازه کتاب: ۱۱*۲۱
اندازه نوشته: ۱۰*۱۲
نوع جلد: چرمی مشکی

***

شماره رکورد: ۳۱
نام کتاب: بیاض : اشعاری راجع به وقایع عاشورا و مطالبی به نثر در این موضوع
خط: نستعلیق و شکسته نستعلیق
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۱۰
اندازه کتاب: ۱۰*۲۰
اندازه نوشته: ۹*۱۸
نوع جلد: چرمی مشکی

***

شماره رکورد: ۳۲
نام کتاب: بیاض اشعار شاعران و مطالب گوناگون
خط: شکسته نستعلیق
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: فرنگی آبی و سفید
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۲۸۵
اندازه کتاب: ۱۱*۲۱
اندازه نوشته: ۹*۱۵
نوع جلد: چرمی مشکی

***

شماره رکورد: ۳۳
نام کتاب: بیاض چند سوره قرآن مجید و ادعیه ماههای سال
خط: نسخ و شکسته نستعلیق
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی و عربی
تعداد برگ: ۸۵
اندازه کتاب: ۱۰*۲۰
اندازه نوشته: ۷*۱۴
نوع جلد: چرمی قهوه ای

***

شماره رکورد: ۳۴
نام کتاب: بیاض دعای جوشن صغیرو ادعیه دیگر
خط: نسخ
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۱۲۴
اندازه کتاب: ۶*۱۵
اندازه نوشته: ۵*۱۰
نوع جلد: تیماج مشکی

***

شماره رکورد: ۳۵
نام کتاب: بیاض دعای کمیل بن زیاد
خط: نسخ
سال: ۱۲۷۸هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۳۵۰
اندازه کتاب: ۱۱*۲۱
اندازه نوشته: ۷*۱۶
نوع جلد: چرمی تریاکی

***

شماره رکورد: ۳۶
نام کتاب: بیاض دعای کمیل و دعای مجیر
خط: نسخ
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۱۱۰
اندازه کتاب: ۵*۱۲
اندازه نوشته: ۵*۱۰
نوع جلد: چرمی تریاکی

***

شماره رکورد: ۳۷
نام کتاب: بیاض دوازده بند محتشم کاشانی و اشعارشعرای متقدم و متاخر
خط: نستعلیق و شکسته نستعلیق
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: فرنگی آبی و سفید
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۳۸۵
اندازه کتاب: ۷*۱۷
اندازه نوشته: ۶*۱۴
نوع جلد: میشن قهوه ای ترنج و نیم ترنج کوبیده

***

شماره رکورد: ۳۸
نام کتاب: بیاض زیارت عاشورا.دعای کمیل و دعای سمات و ادعیه دیگر
خط: نسخ
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۸۵
اندازه کتاب: ۷*۱۴
اندازه نوشته: ۵*۹
نوع جلد: چرمی قهوه ای

***

شماره رکورد: ۳۹
نام کتاب: بیاض شعر
خط: نستعلیق
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۱۰
اندازه کتاب: ۷*۱۴
اندازه نوشته: ۵*۱۱
نوع جلد: چرمی تریاکی

***

 • شماره رکورد: ۴۰
  نام کتاب: بیاض مطالب پراکنده و اشعار شاعران
  خط: نسخ و شکسته نستعلیق
  سال: سیزدهم هجری
  کاغذ: اصفهانی
  زبان: فارسی و عربی
  تعداد برگ: ۱۱۵
  اندازه کتاب: ۹*۲۰
  اندازه نوشته: ۶*۱۴
  نوع جلد: چرمی مشکی

***

شماره رکورد: ۴۱
نام کتاب: پرگار نسبت
مولف: محمد رفیع
خط: نستعلیق
سال: سه شنبه ۲۶ذی حجه ۱۳۱۸ هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۵۸
اندازه کتاب: ۲۰*۲۵
اندازه نوشته: ۱۲*۱۵
نوع جلد: تیماج مقوایی ضربی نارنجی

***

شماره رکورد: ۴۲
نام کتاب: تاریخ اسلام
خط: نستعلیق
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۱۴
اندازه کتاب: ۱۸*۳۰
اندازه نوشته: ۱۱*۲۳
نوع جلد: مقوایی حنایی فرسوده

***

شماره رکورد: ۴۴
نام کتاب: تایخ الخلفا
مولف: جلال الدین سیوطی
خط: نسخ
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۲۱۵
اندازه کتاب: ۱۴*۲۱
اندازه نوشته: ۱۰*۱۵
نوع جلد: تیماج قهوه ای مقوایی فرسوده

***

شماره رکورد: ۴۵
نام کتاب: تاریخ پادشاهان عجم چاپ سنگی
خط: نستعلیق و شکسته نستعلیق
سال: ۱۲۶۳هجری
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۵۸
اندازه کتاب: رقعی
نوع جلد: تیماج مقوایی فرسوده

***

شماره رکورد: ۴۶
نام کتاب: تاریخ روضه الصفا
مولف: محمد بن خاوند شاه ﴿میرخواند﴾
خط: نستعلیق
سال: ۹۶۰هجری
کاغذ: اصفهانی نخودی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۳۵۱
اندازه کتاب: ۱۴*۲۱
اندازه نوشته: ۱۰*۱۶
نوع جلد: تیماج مشکی ضربی مقوایی ترنج و نیم ترنج کوبیده عطف تیماج مشکی

***

شماره رکورد: ۴۷
نام کتاب: تاریخ نادرشاه
خط: شکسته نستعلیق
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: فرنگی آبی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۲۴
اندازه کتاب: ۱۹*۳۳
اندازه نوشته: ۱۳*۲۶
نوع جلد: تیماج زرد ضربی مقوایی

***

شماره رکورد: ۴۸
نام کتاب: تحفه الاحرار
مولف: جامی
خط: نستعلیق
سال: دهم هجری
کاغذ: سمرقندی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۶۵
اندازه کتاب: ۱۳*۲۱
اندازه نوشته: ۷*۱۵
نوع جلد: مقوایی ضربی مشکی

***

شماره رکورد: ۴۹
نام کتاب: تذکره الشعرا
خط: نستعلیق و شکسته نستعلیق
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۲۸۵
اندازه کتاب: ۲۱*۳۴
اندازه نوشته: ۱۵*۲۵
نوع جلد: میشن ضربی مقوایی نارنجی ترنج و نیم ترنج کوبیده

***

شماره رکورد: ۵۰
نام کتاب: تذکره شوشتر
مولف: آقا شیخ عبدالله شیخ الاسلام
کاتب: اسدالله آصف
خط: نستعلیق
سال: ۱۲۹۵هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۳۵
اندازه کتاب: ۱۴*۲۰
اندازه نوشته: ۷*۱۴
نوع جلد: چرمی تریاکی

***

شماره رکورد: ۵۱
نام کتاب: ترجمه عیون اخبارالرضا
مولف: ابوجعفرمحمدبن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی
خط: نستعلیق
سال: ۱۱۳۰هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۴۸۵
اندازه کتاب: ۱۶*۲۵
اندازه نوشته: ۸*۱۶
نوع جلد: تیماج ضربی مقوایی نارنجی ترنج و نیم ترنج کوبیده

***

شماره رکورد: ۵۲
نام کتاب: ترجمه مناجات انجیلیه
مولف: امام زین العابدین علیه السلام -محمد حسن بن محمدصالح
خط: نسخ خوش
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: عربی – فارسی
تعداد برگ: ۶۶
اندازه کتاب: ۱۲*۲۰
اندازه نوشته: ۷*۱۴
نوع جلد: چرمی برون سبز درون سرخ

***

شماره رکورد: ۵۳
نام کتاب: تسهیل الدواء لتحصیل الشفاء
مولف: محمد بن غیاث الدین مطلب
خط: نسخ
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: فرنگی نخودی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۱۰
اندازه کتاب: ۱۴*۲۱
اندازه نوشته: ۷*۱۴
نوع جلد: چرمی ضربی تریاکی یک لا

***

شماره رکورد: ۵۴
نام کتاب: التصریف
خط: نسخ
سال: ۱۲۲۹هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۷۱
اندازه کتاب: ۱۲*۱۹
اندازه نوشته: ۶*۱۲
نوع جلد: تیماج مشکی

***

شماره رکورد: ۵۵
نام کتاب: تفسیر قرآن از سوره کهف تا آخر قرآن
کاتب: رجبعلی چناری دزفولی
خط: نسخ
سال: ۲۵رجب ۱۲۱۹هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۲۱۴
اندازه کتاب: ۲۰*۲۸
اندازه نوشته: ۱۷*۲۳
نوع جلد: میشن مشکی یک لا

***

شماره رکورد: ۵۶
نام کتاب: تفسیر قرآن: از سوره مریم تا پایان قرآن
مولف: ملاحسین واعظ کاشفی
خط: نستعلیق
سال: جمعه غره رجب ۹۹۴هجری
کاغذ: سمرقندی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۳۱۲
اندازه کتاب: ۱۹*۲۹
اندازه نوشته: ۱۲*۱۸
نوع جلد: مقوایی مشکی فرسوده

***

شماره رکورد: ۵۷
نام کتاب: تفسیر ملا حسین واعظ
مولف: حسین واعظ کاشفی
خط: نستعلیق
سال: دوازدهم هجری
کاغذ: سمرقندی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۳۴۱
اندازه کتاب: ۲۰*۲۹
اندازه نوشته: ۱۲*۱۸
نوع جلد: تیماج مشکی مقوایی فرسوده

***

شماره رکورد: ۵۸
نام کتاب: معاهد التنصیص علی شواهد مختصر التلخیص
کاتب: محمد انصاری
خط: نسخ
سال: چهارشنبه ۱۷شعبان ۱۳۰۴هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۳۳۵
اندازه کتاب: ۱۲*۳۰
اندازه نوشته: ۱۱*۲۰
نوع جلد: تیماج ضربی مقوایی نارنجی ترنج و نیم ترنج کوبیده

***

شماره رکورد: ۵۹
نام کتاب: توحید
مولف: ابوجعفرمحمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی
کاتب: غیاث الدین منصورالمنشی الصفوی
خط: نسخ
سال: ۲۳صفر۱۰۸۳هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۱۹۸
اندازه کتاب: ۱۹*۱۴
اندازه نوشته: ۱۱*۱۶
نوع جلد: تیماج تریاکی ضربی مقوایی ترنج و نیم ترنج

***

شماره رکورد: ۶۰
نام کتاب: توحید
مولف: مفضل بن عمر
خط: نسخ ریز و درشت حواشی ریز به خط فارسی
سال: اواسط شهر ربیع الثانی ۱۰۸۳هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی و فارسی
تعداد برگ: ۲۱۴
اندازه کتاب: ۱۳*۱۹
اندازه نوشته: ۱۴*۱۶
نوع جلد: چرمی تریاکی روشن

***

شماره رکورد: ۶۱
نام کتاب: جلاء العیون
مولف: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی
خط: نسخ
سال: سیزدهم هجری ﴿تالیف در ۶محرم ۱۰۸۹هجری﴾
کاغذ: اصفهانی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۳۸۵
اندازه کتاب: ۱۴*۲۲
اندازه نوشته: ۹*۱۶
نوع جلد: تیماج قهوه ای ضربی

***

شماره رکورد: ۶۲
نام کتاب: جنات الخلود
مولف: مدرس ﴿محمد رضا امامی خاتون آبادی﴾
خط: نسخ
سال: پنجشنبه غره محرم۱۱۹۸ هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۸۵
اندازه کتاب: ۲۲*

***

شماره رکورد: ۶۳
نام کتاب: جنگ نامه اصفهان و حکایت میرزا عبدالحسین
خط: شکسته نستعلیق
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۸۵
اندازه کتاب: ۱۲*۲۰
اندازه نوشته: ۷*۱۴
نوع جلد: میشن سبز یک لا

***

شماره رکورد: ۶۴
نام کتاب: جنگ﴿ برگهایی در علم بدیع و قصاید انوری و رساله آداب المتعلمین خواجه نصیر طوسی﴾
خط: نسخ
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: فرنگی و اصفهانی سفید و آبی
زبان: فارسی و عربی
تعداد برگ: ۸۵
اندازه کتاب: ۱۲*۲۱
اندازه نوشته: ۹*۱۴
نوع جلد: تیماج مشکی

***

شماره رکورد: ۶۵
نام کتاب: جنگ : ۱.دیوان حسن غزنوی ۲.ابوالفرج رونی ۳.عثمان مختاری ۴.عنصری
کاتب: سرخوش
خط: نستعلیق
سال: سیزدهم جمادی الاول ۱۲۵۸هجری
کاغذ: اصفهانی آهارمهره
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۶۶
اندازه کتاب: ۱۳*۲۱
اندازه نوشته: ۷*۱۲
نوع جلد: تیماج مشکی ضربی

***

شماره رکورد: ۶۶
نام کتاب: جنگ: دیوان مجنون -قصائد عربی -ملمعات
مولف: مجنون بنی عامری -سعدی شیرازی
خط: نسخ و شکسته نستعلیق ریز
سال: ۱۲۷۱ هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۹۵
اندازه کتاب: ۱۲*۲۱
اندازه نوشته: ۸*۱۴
نوع جلد: مقوایی مشکی

***

شماره رکورد: ۶۷
نام کتاب: جنگ مقامات عارفان : منقولاتی از ابراهیم ادهم، با یزید بسطامی
مولف: شفیق بلخی – حسن بصری ، سفیان ثوری – مالک دینار
خط: نستعلیق ریز و درشت
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۶۱
اندازه کتاب: ۱۱*۱۸
اندازه نوشته: ۱۵*۸و۸*۱۸
نوع جلد: تیماج تریاکی مقوایی با ترنج و نیم ترنج

***

شماره رکورد: ۶۸
نام کتاب: جنگ: ۱.سراج المنیر۲.معراج نامه حضرت محمد مصطفی ﴿ص﴾۳.مجموعه ترسل از عباس عطاردتخلص مشتمل بر پنج باب ۲۱برگ ۴.اشعار و رباعیات عطار دو چند شعر از وصال شیرازی ۵.دیوان هلالی غزلیات است و ناقص از وسط دتا ی و ترتیب صفحات مشوش است و جابجا شده .۲۲برگ نستعلیق خوش جدول زرو لاجورد و کمند لاجورد ۶.ترجیع بند سیداحمد هاتف اصفهانی ۲۳برگ کاغذ فرنگی آبی ۷.حکایت دزد و قاضی ۱۸برگ ۸.حکایت موش و گربه ۱۶.برگ ۹.قصه موش و گربه منظوم عبیدزاکانی ۸ برگ
مولف: مختلف
خط: نستعلیق و شکسته ریز و درشت
سال: سیزدهم و چهاردهم هجری
کاغذ: اصفهانی و فرنگی سفید و آبی و آهار مهره
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۳۰۵
اندازه کتاب: ۱۰*۱۷
اندازه نوشته: ۶*۱۳ و مختلف
نوع جلد: تیماج ضربی مقوایی مشکی با نمسه و ترنج

****

شماره رکورد: ۶۹
نام کتاب: جواهر الکلمات
مولف: لطف الله التونی ابن محمد معزالدین محمدالحسینی
خط: نسخ خوش
سال: ربیع الاول ۱۱۲۲ هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی – عربی
تعداد برگ: ۱۱۰
اندازه کتاب: ۸*۲۱
اندازه نوشته: ۷*۱۶
نوع جلد: چرمی تریاکی

***

شماره رکورد: ۷۰
نام کتاب: چهار مقاله
مولف: نظامی عروضی سمرقندی
کاتب: میرزا رضا منشی

خط: نستعلیق -شکسته نستعلیفق
سال: ۱۳۰۷ هجری
کاغذ: اصفهانی آهار مهره
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۸۹
اندازه کتاب: ۱۳*۲۱
اندازه نوشته: ۷*۱۳
نوع جلد: چرمی سبز یک لا

***

شماره رکورد: ۷۱
نام کتاب: حاشیه خفری
مولف: محمد بن احمد خفری
کاتب: زین الدین محمد هاشم خراسانی
خط: نستعلیق
سال: ربیع الاول ۱۰۹۷ هجری در مدرسه جده
کاغذ: اصفهانی آهار مهره
زبان: عربی
تعداد برگ: ۱۰۲
اندازه کتاب: ۱۰*۱۸
اندازه نوشته: ۶*۱۲
نوع جلد: چرمی تریاکی فرسوده عطف تیماج قهوه ا

***

شماره رکورد: ۷۲
نام کتاب: حاشیه داود بر شرح شمسیه – قواعد المنطقیه
مولف: قطب الدین رازی – داود انطاکی
خط: نسخ
سال: ۲۶ربیع الثانی ۱۲۲۵ هجری
کاغذ: فرنگی آبی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۱۰۲
اندازه کتاب: ۱۰*۱۷
اندازه نوشته: ۶*۱۲
نوع جلد: تیماج مقوایی یک لا ﴿فقط پشت جلد

***

شماره رکورد: ۷۳
نام کتاب: حاشیه شیخ زاده بر تفسیر محی الدین
مولف: شیخ زاده
خط: نسخ
سال: یازدهم هجری
کاغذ: سمرقندی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۴۱۴
اندازه کتاب: ۱۸*۲۵
اندازه نوشته: ۱۲*۱۹
نوع جلد: تیماج ضربی مقوایی مشکی فرسوده

***

شماره رکورد: ۷۴
نام کتاب: حاشیه ملا میرزا جان بر شرح مختصر
مولف: میرزا جان
کاتب: اشرف بن معین الدین اوبی
خط: نسخ
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۱۲۰
اندازه کتاب: ۱۲*۲۲
اندازه نوشته: ۶*۱۵
نوع جلد: تیماج قهوه ای ضربی مقوایی ترنج و نیم ترنج کوبیده فرسوده

***

شماره رکورد: ۷۵
نام کتاب: حبسیه یا قواعد و اصول علم جبر و مقابله
مولف: غیاث الدین جمشد کاشانی
خط: شکسته نستعلیق
سال: ۱۳۰۶هجری
کاغذ: فرنگی آهار مهره
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۲۲
اندازه کتاب: ۱۴*۲۰
اندازه نوشته: ۸*۱۴
نوع جلد: چرمی سبز

***

شماره رکورد: ۷۶
نام کتاب: حبسیه یا قواعد و اصول علم جبر و مقابله
مولف: غیاث الدین جمشد کاشانی
خط: شکسته نستعلیق
سال: ۱۳۰۶هجری
کاغذ: فرنگی آهار مهره
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۲۲
اندازه کتاب: ۱۴*۲۰
اندازه نوشته: ۸*۱۴
نوع جلد: چرمی سبز

***

شماره رکورد: ۷۷
نام کتاب: حجه البالغه ﴿چاپ سنگی﴾
مولف: محمد جعفر الشریف ابن محمد قاسم النراقی الکاشانی
خط: نسخ
سال: ۱۲۷۳هجری
زبان: فارسی و عربی
تعداد برگ: ۱۷۴
اندازه کتاب: جیبی

***

شماره رکورد: ۷۸
نام کتاب: حدیث جوکه و بهرک
خط: نستعلیق
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۱۴
اندازه کتاب: ۱۴*۲۴
اندازه نوشته: ۹*۱۷
نوع جلد: تیماج تریاکی مقوایی فرسوده

***

شماره رکورد: ۷۹
نام کتاب: حدیقه الشیعه
مولف: عبدالحی بن عبدالرزاق الرضوی الکاشانی
کاتب: محمد حسین بن محمد هادی
خط: نسخ
سال: ۱۱۴۶هجری ﴿سال تالیف﴾
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۱۲۸
اندازه کتاب: ۸*۲۱
اندازه نوشته: ۸*۱۴
نوع جلد: مقوایی ضربی مشکی لولادار

***

شماره رکورد: ۸۰
نام کتاب: حیوه النفس
مولف: احمد بن زین الدین احسایی
خط: نسخ
سال: ۱۲۳۵هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۲۶
اندازه کتاب: ۱۰*۱۵
اندازه نوشته: ۵*۸
نوع جلد: چرمی نارنجی

***

شماره رکورد: ۸۱
نام کتاب: خداوند نامه
خط: نستعلیق
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۳۱۴
اندازه کتاب: ۲۰*۳۳
اندازه نوشته: ۱۵*۲۴
نوع جلد: تیماج مشکی ضربی مقوایی ترنج و نیم ترنج

***

شماره رکورد: ۸۲
نام کتاب: دره نادره
مولف: میرزا مهدی خان استرآبادی
کاتب: محمد شریف بن جلال جبلی انارویی
خط: نستعلیق خوش
سال: ۱۲۱۶هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۲۸۱
اندازه کتاب: ۱۸*۳۰
اندازه نوشته: ۱۳*۲۵
نوع جلد: تیماج ضربی مقوایی ترنج و نیم ترنج کوبیده

***

شماره رکورد: ۸۳
نام کتاب: دعوات
مولف: محمد صالح حسینی
خط: نسخ
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۱۲۴
اندازه کتاب: ۱۴*۲۱
اندازه نوشته: ۸*۱۶
نوع جلد: چرمی تریاکی ترنج و نیم ترنج کوبیده

***

شماره رکورد: ۸۴
نام کتاب: دعوات ﴿دعای کمیل – دعای سمات و…﴾
مولف: ترجمه محمد باقربن محمد تقی مجلسی
خط: نسخ
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۸۵
اندازه کتاب: ۱۴*۱۸
اندازه نوشته: ۹*۱۴و۸*۱۳
نوع جلد: چرمی تریاکی فرسوده

***

شماره رکورد: ۸۵
نام کتاب: دیوان آذر
مولف: لطفعلی بیک آذر بیگدلی
خط: نستعلیق و شکسته نستعلیق
سال: ۱۲۱۶هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی

تعداد برگ: ۱۳۵
اندازه کتاب: ۱۴*۲۰
اندازه نوشته: ۸*۱۴
نوع جلد: تیماج مقوایی ضربی

***

شماره رکورد: ۸۶
نام کتاب: دیوان ابی الحسن محمد الشریف
مولف: محمد الشریف
خط: نسخ
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۳۱۴
اندازه کتاب: ۲۰*۳۰
اندازه نوشته: ۸*۲۱
نوع جلد: تیماج قهوه ای ضربی مقوایی

***

شماره رکورد: ۸۷
نام کتاب: دیوان ادیب صابر ترمذی
مولف: ادیب صابر
کاتب: جعفر قلی ملتجی
خط: نستعلیق
سال: ۱۲۵۸هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۱۰
اندازه کتاب: ۱۲*۲۱
اندازه نوشته: ۸*۱۶
نوع جلد: تیماج مشکی ضربی مقوایی ترنج و نیم ترنج فرسوده

***

شماره رکورد: ۸۸
نام کتاب: دیوان اشعار مشتاق کرمانی
مولف: مشتاق علی کرمانی
خط: نستعلیق خوش
سال: ۱۲۸۵هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۴۷
اندازه کتاب: ۱۳*۱۹
اندازه نوشته: ۷*۱۴
نوع جلد: تیماج یک لا

***

شماره رکورد: ۸۹
نام کتاب: دیوان امیر علی معروف به ابن معرب
مولف: ابن معرب
خط: نسخ
سال: ۱۴شعبان ۱۲۷۲ هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۲۱۰
اندازه کتاب: ۲۱*۳۰
اندازه نوشته: ۱۱*۲۲
نوع جلد: تیماج ضربی مقوایی نارنجی

***

شماره رکورد: ۹۰
نام کتاب: دیوان امیر علی معروف به ابن معرب
مولف: ابن معرب
خط: نسخ
سال: دوازدهم هجری
کاغذ: فرنگی نخودی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۳۰۸
اندازه کتاب: ۱۸*۲۶
اندازه نوشته: ۱۳*۱۹
نوع جلد: تیماج ضربی مقوایی نارنجی

***

شماره رکورد: ۹۱
نام کتاب: دیوان انوری
مولف: انوری
خط: نستعلیق
سال: جمادی الاول ۱۰۵۸ هجری
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۲۵۱
اندازه کتاب: ۱۴*۲۴
اندازه نوشته: ۷*۱۸
نوع جلد: تیماج تریاکی ضربی مقوایی ترنج و نیم ترنج کوبیده

***

شماره رکورد: ۹۲
نام کتاب: دیوان اوحدی ﴿منتخب قصائد﴾
مولف: اوحدی
خط: نستعلیق خوش
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۸۵
اندازه کتاب: ۱۲*۲۰
اندازه نوشته: ۶*۱۲
نوع جلد: تیماج نارنجی ضربی مقوایی ترنج و نیم ترنج کوبیده

***

شماره رکورد: ۹۳
نام کتاب: دیوان اهلی شیرازی – دیوان حافظ شیرازی
مولف: اهلی – حافظ
خط: نستعلیق
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۲۱۴
اندازه کتاب: ۱۴*۲۶
اندازه نوشته: ۱۲*۲۲
نوع جلد: تیماج سرخ ضربی مقوایی ترنج و نیم ترنج کوبیده

***

شماره رکورد: ۹۴
نام کتاب: دیوان میرزا عبدالقادر بیدل
مولف: بیدل
خط: نستعلیق
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: اصفهانی نخودی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۱۰
اندازه کتاب: ۱۳*۲۳
اندازه نوشته: ۷*۱۷
نوع جلد: تیماج قهوه ای ضربی مقوایی ترنج و نیم ترنج کوبیده

***

شماره رکورد: ۹۵
نام کتاب: دیوان جامی
مولف: عبدالرحمن جامی
خط: نستعلیق خوش
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۲۸۴
اندازه کتاب: ۱۲*۲۱
اندازه نوشته: ۸*۱۵
نوع جلد: تیماج مشکی ضربی مقوایی

***

شماره رکورد: ۹۶
نام کتاب: عشق نامه ﴿دیوان جامی﴾
مولف: عبدالرحمن جامی
کاتب: خسرو بن فخر الملک
خط: نستعلیق
سال: جمعه ۲۴رجب ۸۸۵هجری
کاغذ: سمرقندی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۱۴
اندازه کتاب: ۱۱*۱۷
اندازه نوشته: ۶*۱۱
نوع جلد: تیماج مشکی ضربی مقوایی با دو ترنج

***

شماره رکورد: ۹۷
نام کتاب: دیوان حافظ
مولف: حافظ شیرازی
خط: نستعلیق
سال: ۲۲شوال ۱۲۵۹هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۲۴
اندازه کتاب: ۱۸*۲۹
اندازه نوشته: ۹*۱۶
نوع جلد: تیماج تریاکی ضربی مقوایی ترنج و نیم ترنج کوبیده

***

شماره رکورد: ۹۸
نام کتاب: دیوان حافظ
مولف: حافظ شیرازی
خط: نستعلیق – شکسته نستعلیق
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: فرنگی آهار مهره
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۲۸۳
اندازه کتاب: ۱۵*۲۱
اندازه نوشته: ۹*۱۵
نوع جلد: تیماج تریاکی ضربی مقوایی یک لا با ترنج و نیم ترنج

***

شماره رکورد: ۹۹
نام کتاب: دیوان حیران
مولف: حیران
خط: نسخ و شکسته نستعلیق
سال: ۱۲۷۰هجری
کاغذ: اصفهانی آهار مهره نخودی
زبان: عربی و فارسی
تعداد برگ: ۱۱۷
اندازه کتاب: ۱۳*۲۰
اندازه نوشته: ۸*۱۱
نوع جلد: تیماج مشکی فرسوده

شماره رکورد: ۱۰۰
نام کتاب: دیوان خاقانی ﴿مشتمل بر قصائد و ترجیع بند﴾
مولف: خاقانی : افضل الدین ابراهیم علی بن نجار
کاتب: مهدی بن مصطفی حسینی تفرشی
خط: نستعلیق
سال: رمضان ۱۲۹۷هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۲۳۵
اندازه کتاب: ۱۷*۲۷
اندازه نوشته: ۱۰*۲۱
نوع جلد: تیماج مقوایی نارنجی

***

شماره رکورد: ۱۰۱
نام کتاب: دیوان شعر نابغه ذبیانی
مولف: نابغه ذبیانی
خط: نسخ
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۳۵
اندازه کتاب: ۱۴*۲۱
اندازه نوشته: ۹*۱۵
نوع جلد: چرمی مشکی

شماره رکورد: ۱۰۲
نام کتاب: دیوان حسن صفی علیشاه به انضمام شرح اطوارسبعه وجود
مولف: صفی علیشاه
کاتب: هدایت علی الصفوی نعمت اللهی
خط: نستعلیق
سال: چهاردهم هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۵۴۷
اندازه کتاب: ۱۳*۲۰
اندازه نوشته: ۱۴*۸
نوع جلد: تیماج فرسوده

***

شماره رکورد: ۱۰۳
نام کتاب: دیوان ظهیر فاریابی
مولف: ظهیر فاریابی
کاتب: علی محمد
خط: نستعلیق
سال: ۱۲۶۰هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۳۰
اندازه کتاب: ۵/۱۲*۲۱
اندازه نوشته: ۷*۱۴
نوع جلد: تیماج مشکی ضربی مقوایی فرسوده با ترنج و نیم ترنج

شماره رکورد: ۱۰۴
نام کتاب: دیوان ظهیر فاریابی
مولف: ظهیر فاریابی
خط: نستعلیق
سال: ۱۳۰۶هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۰۵
اندازه کتاب: ۱۲*۲۱
اندازه نوشته: ۶*۱۵
نوع جلد: مقوایی جدید عطف ساغری نارنجی

***

شماره رکورد: ۱۰۵
نام کتاب: دیوان عرفی
مولف: عرفی
خط: نستعلیق
سال: ۱۰۰۶هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۲۵۸
اندازه کتاب: ۱۵*۲۷
اندازه نوشته: ۱۶*۱۹
نوع جلد: تیماج تریاکی ضربی مقوایی ترنج و نیم ترنج کوبیده عطف تیماج فرسوده مشکی

***

شماره رکورد: ۱۰۶
نام کتاب: دیوان علوی
خط: شکسته نستعلیق
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۸۵
اندازه کتاب: ۷*۱۵
اندازه نوشته: ۴*۱۰
نوع جلد: میشن مشکی

***

شماره رکورد: ۱۰۷
نام کتاب: دیوان عنصری و ابوالفرج رونی
مولف: عنصری – ابوالفرج
خط: نسنعلیق خوش
سال: ۱۲۷۸هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۱۲
اندازه کتاب: ۱۲*۲۰
اندازه نوشته: ۷*۱۴
نوع جلد: تیماج قهوه ای ضربی ترنج و نیم ترنج

***

شماره رکورد: ۱۰۸
نام کتاب: دیوان غزلیات مولوی
مولف: جلال الدین محمد بلخی
کاتب: خواجه بن ابوالقاسم نایینی
خط: نسخ
سال: ۲۷جمادی الثانی ۱۲۸۴ هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۴۱۴
اندازه کتاب: ۲۰*۳۰
اندازه نوشته: ۸*۲۰
نوع جلد: تیماج مقوایی مشکی

***

شماره رکورد: ۱۰۹
نام کتاب: دیوان غزلیات نشاط اصفهانی
مولف: عبدالوهاب معتمد الدوله نشاط اصفهانی
خط: نستعلیق شکسته نستعلیق
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: فرنگی نخودی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۲۴
اندازه کتاب: ۱۲*۲۰
اندازه نوشته: ۷*۱۴
نوع جلد: میشن نارنجی یک لا

***

 

شماره رکورد: ۱۱۰
نام کتاب: دیوان فرخی
مولف: فرخی
خط: نستعلیق و شکسته نستعلیق
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۲۲۴
اندازه کتاب: ۱۸*۳۰
اندازه نوشته: ۱۱*۲۲
نوع جلد: میشن نارنجی یک لا

***

شماره رکورد: ۱۱۱
نام کتاب: دیوان کلیم کاشانی
مولف: کلیم کاشانی
خط: نستعلیق خوش
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۲۵۵
اندازه کتاب: ۱۲*۱۹
اندازه نوشته: ۶*۱۲
نوع جلد: تیماج مقوایی زرد کوبیده

شماره رکورد: ۱۱۲
نام کتاب: دیوان کمال اصفهانی
مولف: کمال اصفهانی
کاتب: محمد قاسم بن حسین بن شیخ عطار قزوینی
خط: نستعلیق
سال: ۹۹۶هجری
کاغذ: سمرقندی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۳۵۸
اندازه کتاب: ۱۵*۲۵
اندازه نوشته: ۹*۱۹
نوع جلد: تیماج ضربی مقوایی قهوه ای روشن

***

شماره رکورد: ۱۱۳
نام کتاب: دیوان مشتری
مولف: محمد ابراهیم ﴿ضیاء الدین ﴾ابوسعید مشتری
کاتب: محمد صالح مداح بروجنی
خط: نستعلیق و شکسته نستعلیق
سال: ۱۳۰۲هجری
کاغذ: فرنگی نخودی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۹۵
اندازه کتاب: ۱۴*۲۱
اندازه نوشته: ۸*۱۵
نوع جلد: تیماج مشکی مقوایی

***

شماره رکورد: ۱۱۴
نام کتاب: دیوان ملا حسین رفیق اصفهانی
مولف: رفیق اصفهانی
کاتب: حسین کاتب السلطان
خط: نستعلیق – شکسته نستعلیق
سال: ۱۳۰۱هجری
کاغذ: فرنگی آبی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۸۵
اندازه کتاب: ۱۰*۱۶
اندازه نوشته: ۵/۶*۱۲
نوع جلد: تیماج مشکی ضربی مقوایی

***

شماره رکورد: ۱۱۵
نام کتاب: دیوان نسیمی
مولف: نسیمی
خط: شکسته نستعلیق
سال: ۱۰۶۳هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۲۴
اندازه کتاب: ۱۲*۲۲
اندازه نوشته: ۸*۱۸
نوع جلد: مقوایی مشکی فرسوده

***

شماره رکورد: ۱۱۶
نام کتاب: دیوان غزلیات نور علی شاه – و جلال الدین محمد بلخی
مولف: نور علی شاه – جلال الدین محمد بلخی
کاتب: علی بن محمد صالح خوانساری
خط: نسخ
سال: ۱۲۶۳هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۳۱۲
اندازه کتاب: ۱۹*۲۹
اندازه نوشته: ۱۰*۱۸
نوع جلد: تیماج مشکی ضربی مقوایی ترنج و نیم ترنج

***

شماره رکورد: ۱۱۷
نام کتاب: دیوان والیه
مولف: والیه
کاتب: علی
خط: نستعلیق و شکسته نستعلیق
سال: ۱۲۶۹هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۵۶برگ
اندازه کتاب: ۱۴*۲۱
اندازه نوشته: ۸*۱۶
نوع جلد: میشن تریاکی

***

شماره رکورد: ۱۱۸
نام کتاب: دیوان وحشی
مولف: وحشی
کاتب: محمد حسین بن محمد تقی کاتب خاتون آبادی
خط: نستعلیق
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۸۵
اندازه کتاب: ۱۲*۲۳
اندازه نوشته: ۷*۱۸
نوع جلد: تیماج مشکی مقوایی

***

شماره رکورد: ۱۱۹
نام کتاب: دیوان هما
مولف: همای شیرازی
خط: نستعلیق
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: اصفهانی آهار مهره
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۷۹
اندازه کتاب: ۱۵*۲۱
اندازه نوشته: ۹*۱۵
نوع جلد: چرمی سرمه ای روشن

***

شماره رکورد: ۱۲۰
نام کتاب: ذخیره خوارزمشاهی کتاب پنجم
مولف: اسماعیل بن حسن جرجانی
خط: نستعلیق
سال: دوازدهم هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۸۵
اندازه کتاب: ۱۸*۲۷
اندازه نوشته: ۱۱*۱۹
نوع جلد: تیماج مقوایی تریاکی فرسوده لولادار

***

شماره رکورد: ۱۲۱
نام کتاب: رساله در اصول دین
مولف: محمد بن مرتضی مدعوبه محسن فیض کاشانی
خط: نسخ
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۱۲۴
اندازه کتاب: ۱۲*۱۶
اندازه نوشته: ۸*۱۴
نوع جلد: تیماج مشکی فرسوده

***

شماره رکورد: ۱۲۲
نام کتاب: رساله در باب ساختن پرگار متناسبه
مولف: اسدالله انصاری
کاتب: میرزا غلامحسین
خط: نستعلیق
سال: دهم ربیع المولود ۱۳۰۷
کاغذ: اصفهانی آهار مهره
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۰برگ
اندازه کتاب: ۱۱*۱۷
اندازه نوشته: ۷*۱۲
نوع جلد: میشن زرد ضربی

شماره رکورد: ۱۲۳
نام کتاب: رساله در حکمت طبیعی و خلقت اشیا
مولف: غیاث الدین علی بن امیران حسنی اصفهانی
خط: نستعلیق
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۹۸
اندازه کتاب: ۱۴*۲۲
اندازه نوشته: ۷*۱۵
نوع جلد: تیماج تریاکی ضربی مقوایی با ترنج کوبیده لولادارفرسوده

***

شماره رکورد: ۱۲۴
نام کتاب: رساله در علم قوافی
مولف: عطاء الدین محمود حسینی
خط: شکسته نستعلیق
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۲۴
اندازه کتاب: ۱۴*۲۲
اندازه نوشته: ۷*۱۵
نوع جلد: مقوایی حنایی-عطف تیماج مشکی

***

شماره رکورد: ۱۲۵
نام کتاب: حاشیه ملا عبدالله ، رساله کبری و کتاب دیگر در منطق
مولف: مولانا نجم شهاب المدعو به عبدالله
خط: نسخ خوش و نسخ متوسط ﴿رساله کبری﴾
سال: شوال ۱۱۲۱چهارشنبه ۵ رجب ۱۲۴۳ هجری
کاغذ: فرنگی و اصفهانی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۱۸۵
اندازه کتاب: ۱۱*۱۷
اندازه نوشته: ۵/۴****

شماره رکورد: ۱۲۶
نام کتاب: رسم عدل و انصاف
خط: نستعلیق – شکسته نستعلیق
سال: ۱۴جمادی الاول ۱۳۰۸هجری
کاغذ: اصفهانی آهار مهره
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۸۵
اندازه کتاب: ۱۲*۲۱
اندازه نوشته: ۶*۱۴
نوع جلد: چرمی نارنجی

***

شماره رکورد: ۱۲۷
نام کتاب: روضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه
مولف: شهید اول ابو عبدالله محمد بن مکی بن ابو حامد
خط: نسخ
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۲۵۱
اندازه کتاب: ۱۵*۳۰
اندازه نوشته: ۱۵*۲۲
نوع جلد: چرمی قهوه ای فرسوده

***

شماره رکورد: ۱۲۸
نام کتاب: روضه الواعظین
مولف: محمد بن حسن بن علی قتال نیشابوری
کاتب: محمد بن علی بن احمد فارسی
خط: نسخ
سال: ربیع الثانی ۱۱۳۲هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۲۸۵
اندازه کتاب: ۱۴*۱۹
اندازه نوشته: ۱۰*۱۵
نوع جلد: تیماج مشکی ضربی مقوایی ترنج و نیم ترنج کوبیده عطف تیماج مشکی

***

شماره رکورد: ۱۲۹
نام کتاب: روضه الواعظین
مولف: محمد بن حسن بن علی قتال نیشابوری
کاتب: محمد بن علی بن احمد فارسی
خط: نسخ
سال: ربیع الثانی ۱۱۳۲هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۲۸۵
اندازه کتاب: ۱۴*۱۹
اندازه نوشته: ۱۰*۱۵
نوع جلد: تیماج مشکی ضربی مقوایی ترنج و نیم ترنج کوبیده عطف تیماج مشکی

***

شماره رکورد: ۱۳۰
نام کتاب: روضه کافی
مولف: محمد بن یعقوب کلینی
کاتب: محمد زکی بن محمد ابراهیم
خط: نستعلیق
سال: جمعه ۲۴رجب ۱۰۵۸ هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۹۵
اندازه کتاب: ۱۲*۲۰
اندازه نوشته: ۶*۱۵
نوع جلد: تیماج قهوه ای ضربی مقوایی

***

شماره رکورد: ۱۳۱
نام کتاب: ریاض الابرار
کاتب: اسدالله اصفی شوشتری
خط: نسخ
سال: ۱۲۹۹هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۲۵۳
اندازه کتاب: ۲۰*۳۰
اندازه نوشته: ۱۳*۲۲
نوع جلد: تیماج سبز ضربی مقوایی ترنج و نیم ترنج کوبیده

***

شماره رکورد: ۱۳۲
نام کتاب: ریاض مشهور به شرح کبیر
مولف: طباطبایی
خط: نسخ
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۳۵۳
اندازه کتاب: ۱۴*۲۰
اندازه نوشته: ۹*۱۴
نوع جلد: تیماج مقوایی مشکی

***

شماره رکورد: ۱۳۳
نام کتاب: زهر الربیع
مولف: سید نعمت الله الموسوی الحسینی الجزایری ترجمه نورالدین محمد بن نعمت اللهالموسوی الشوشتری
خط: نستلیق
سال: ۱۳۰۱هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۲۱۴
اندازه کتاب: ۱۶*۲۴
اندازه نوشته: ۱۱*۱۸
نوع جلد: تیماج قهوه ای ضربی مقوایی

***

شماره رکورد: ۱۳۴
نام کتاب: زهر الربیع جلد دوم
مولف: نعنت الله جزایری شوشتری
کاتب: اسدالله اصفی
خط: نسخ
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۲۵۱
اندازه کتاب: ۱۴*۲۱
اندازه نوشته: ۸*۱۵
نوع جلد: تیماج ضربی سرخ

***

شماره رکورد: ۱۳۵
نام کتاب: زینت المجالس
مولف: مجد الدین محمد حسینی ﴿مجدی﴾
کاتب: نجفقلی بن کاظم
خط: نسخ
سال: ذی الحجه ۱۲۴۰هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۸۵
اندازه کتاب: ۲۰*۲۸
اندازه نوشته: ۱۲*۲۰
نوع جلد: مقوایی نارنجی گل و بوته فرسوده – عطف تیماج مشکی

***

شماره رکورد: ۱۳۶
نام کتاب: سبع الطوال المعلقات
کاتب: نعمت الدین محمد رضا ابن حبیب الله
خط: نسخ
سال: ذی الحجه ۱۳۰۴هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۵۳
اندازه کتاب: ۲۰*۳۰
اندازه نوشته: ۱۰*۲۰
نوع جلد: تیماج ضربی مقوایی نارنجی ترنج و نیم ترنج کوبیده

***

شماره رکورد: ۱۳۷
نام کتاب: سرالادب فی مجاری کلام العرب + دره الغواص فی اوهام الخواص چاپ سنگی
مولف: ابی منصور عبدالملک بن اسمعیل الثعالبی +ابوالقاسم محمد الجزایری
کاتب: محمد حسین و ابو الحسن تبریزی الزنوزی
خط: نسخ
سال: ۱۲۷۲هجری
زبان: عربی
تعداد برگ: ۱۵۸+

***

شماره رکورد: ۱۳۸
نام کتاب: سفرنامه سیاح فرانسوی در ایران
خط: نستعلیق و شکسته نستعلیق
سال: قرن چهاردهم هجری
کاغذ: فرنگی آبی
تعداد برگ: ۱۱۰
اندازه کتاب: ۱۶*۲۲
اندازه نوشته: ۱۰*۱۵
نوع جلد: مقوایی جدید

***

شماره رکورد: ۱۳۹
نام کتاب: سیره حضرت خیر البشر ﴿جزء سوم از جلد اول ﴾
کاتب: اسمعیل بن جعفر
خط: نستعلیق
سال: ۱۰۷۵هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۲۱۰
اندازه کتاب: ۱۵*۲۲
اندازه نوشته: ۱۰*۱۶
نوع جلد: تیماج مشکی یک لا فرسوده

***

شماره رکورد: ۱۴۰
نام کتاب: سی فصل در معرفت تقویم
مولف: خواجه نصیرالدین طوسی
خط: نستعلیق
سال: قرن سیزدهم
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۳۸
اندازه کتاب: ۱۵*۲۲
اندازه نوشته: ۸*۱۵
نوع جلد: میشن مشکی فرسوده

***

شماره رکورد: ۱۴۱
نام کتاب: شرح ابن بابویه بر دو قصیده ابوالقاسم اسمعیل بن عباد ﴿صاحب بن عباد ﴾ و عیون اخبار الرضا
مولف: ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی
خط: نسخ
سال: رجب ۱۱۷۱هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۲۸۴
اندازه کتاب: ۱۸*۲۸
اندازه نوشته: ۱۰*۲۰
نوع جلد: میشن مشکی فرسوده

***

شماره رکورد: ۱۴۲
نام کتاب: شرح تشریح قانون
مولف: محمد باقر بن محمد حسین البروجنی الاصفهانی
خط: نسخ
سال: ۹ربیع الاول ۱۲۹۲ هجری در اصفهان
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۱۸۴
اندازه کتاب: ۱۵*۲۱
اندازه نوشته: ۸*۱۴
نوع جلد: قهوه ای ضربی مقوایی ترنج و نیم ترنج

***

شماره رکورد: ۱۴۴
نام کتاب: شرح تجرید المقصد الثانی فی الجواهر والاعراض
خط: نسخ
سال: دوازدهم هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۳۸۵
اندازه کتاب: ۱۲*۲۴
اندازه نوشته: ۶*۱۶
نوع جلد: تیماج ضربی مقوایی تریاکی فرسوده

***

شماره رکورد: ۱۴۵
نام کتاب: شرح زبده الاصول محمد عاملی
مولف: جواد الکاظمینی
کاتب: سید نصر الله بن سید عبد الرسول الحسینی الاعرجی
خط: نسخ و نستعلیق
سال: جمعه ۲۳رمضان ۱۲۴۵هجری در اصفهان
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۲۱۴
اندازه کتاب: ۱۴*۲۰
اندازه نوشته: ۹*۱۴
نوع جلد: تیماج قهوه ای ضربی مقوایی ترنج و نیم ترنج عطف تیماج قهوه ای ساده

***

شماره رکورد: ۱۴۶
نام کتاب: شرح فارسی الفیه
مولف: محمد سعید مازندرانی
خط: نسخ و نستعلیق
سال: شعبان ۱۲۱۲هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۲۱۲
اندازه کتاب: ۱۴*۲۰
اندازه نوشته: ۱۱*۱۵
نوع جلد: تیماج مقوایی تریاکی

***

شماره رکورد: ۱۴۷
نام کتاب: شرح القصائد السبع ﴿سبعه معلقه﴾
مولف: ابو عبدالله الحسین بن احمد الزورانی
خط: نسخ
سال: ۱۲۷۱هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۲۵۵
اندازه کتاب: ۱۴*۲۲
اندازه نوشته: ۸*۱۴
نوع جلد: تیماج قهوه ای روشن

***

شماره رکورد: ۱۴۸
نام کتاب: شرح قصیده کعب بن زهیر
مولف: شارح: حسین الطباطبایی النایینی
خط: نسخ
سال: ۱۲۷۵هجری
کاغذ: اصفهانی آهار مهره
زبان: عربی
تعداد برگ: ۳۲۰
اندازه کتاب: ۱۳*۲۱
اندازه نوشته: ۷*۱۴
نوع جلد: چرمی برون سرخ و درون مشکی

***

شماره رکورد: ۱۴۹
نام کتاب: شرح قصیده کعب بن زهیر
مولف: کعب بن زهیر
خط: نسخ و شکسته نستعلیق
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۲۸
اندازه کتاب: ۱۸*۲۶
اندازه نوشته: ۱۲*۲۲
نوع جلد: میشن سرخ یک لا

***

شماره رکورد: ۱۵۰
نام کتاب: شرح کبیر
مولف: شهید ثانی: زین الدین علی بن احمد الشامی العاملی
کاتب: محمد حسین نخشبی
خط: نسخ
سال: یازدهم هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۳۸۵
اندازه کتاب: ۲۴*۳۷
اندازه نوشته: ۱۶*۲۴
نوع جلد: تیماج مقوایی تریاکی فرسوده

***

شماره رکورد: ۱۵۱
نام کتاب: شرح کواکب ثوابت
کاتب: اسدالله انصاری
خط: نستعلیق
سال: ۸شعبان ۱۳۰۶هجری
کاغذ: فرنگی آهار مهره
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۲۴۰
اندازه کتاب: ۱۲*۱۸
اندازه نوشته: ۸*۱۴
نوع جلد: میشن مشکی

***

شماره رکورد: ۱۵۲
نام کتاب: شرح لمعه
مولف: شهید ثانی زین الدین علی بن احمد الشامی العاملی
خط: نسخ
سال: قرن سیزدهم هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۳۸۵
اندازه کتاب: ۱۶*۲۶
اندازه نوشته: ۹*۱۷
نوع جلد: تیماج ضربی مقوایی مشکی درون ترنج و نیم ترنج عطف تیماج مشکی

***

شماره رکورد: ۱۵۳
نام کتاب: شرح هدایه
مولف: حسین بن معین الدین المیبدی
کاتب: محمد طاهر خلخالی
خط: نسخ
سال: نهم محرم ۱۰۵۸هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۱۳۶
اندازه کتاب: ۱۰*۱۹
اندازه نوشته: ۴*۱۳
نوع جلد: مقوایی ضربی سرخ فرسوده

***

شماره رکورد: ۱۵۴
نام کتاب: شمس المعارف و لطایف العوارف
مولف: محی الدین ابوالعباس احمد بن ابولحسن علی بن یوسف قرشی
خط: نسخ
سال: ۱۲۷۳هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۱۲۴
اندازه کتاب: ۲۲*۳۲
اندازه نوشته: ۱۶*۱۷
نوع جلد: تیماج مشکی ضربی مقوایی

***

شماره رکورد: ۱۵۵
نام کتاب: شواهد سیوطی
مولف: جلال الدین سیوطی
کاتب: محمد کاظم بن محمد رحیم
خط: نسخ
سال: چهارشنبه ۲۳شعبان ۱۲۶۷ هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۲۵۸
اندازه کتاب: ۱۴*۲۱
اندازه نوشته: ۱۰*۱۴
نوع جلد: تیماج مشکی ضربی مقوایی ترنج و نیم ترنج کوبیده

***

شماره رکورد: ۱۵۶
نام کتاب: صفحه الابرار
مولف: محمد علم الهدی بن محسن بن مرتضی
خط: نستعلیق
سال: سیزذهم هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۱۰
اندازه کتاب: ۱۲*۲۴
اندازه نوشته: ۸*۱۶
نوع جلد: تیماج مقوایی ضربی تریاکی

***

شماره رکورد: ۱۵۷
نام کتاب: صحیفه کامله سجادیه
مولف: امام علی بن حسین زین العابدین علیه السلام
خط: نسخ
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: عربی – فارسی
تعداد برگ: ۱۵۱
اندازه کتاب: ۹*۱۶
اندازه نوشته: ۵/۴*۱۲
نوع جلد: تیماج قهوه ای ضربی مقوایی با شمسه و ترنج

***

شماره رکورد: ۱۵۸
نام کتاب: طب
کاتب: محمد النجفی البحرانی
خط: نسخ
سال: ۲۹رجب ۱۰۱۲هجری
کاغذ: اصفهانی نخودی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۲۸۱
اندازه کتاب: ۱۸*۳۰
اندازه نوشته: ۸*۱۸
نوع جلد: مقوایی مشکی

***

شماره رکورد: ۱۵۹
نام کتاب: عجایب المخلوقات
مولف: میر خواند
کاتب: اسمعیل بن زین العابدین
خط: نستعلیق
سال: ۲۹ربیع الثانی ۱۲۴۴هجری
کاغذ: اصفهانی آهار مهره
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۰۵
اندازه کتاب: ۱۲*۱۹
اندازه نوشته: ۷*۱۳
نوع جلد: تیماج مشکی ضربی مقوایی ترنج و نیم ترنج

***

شماره رکورد: ۱۶۰
نام کتاب: عقاب الاعمال
خط: نسخ
سال: ۱۰ربیع الاول ۱۱۰۲هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۱۶۷
اندازه کتاب: ۱۰*۱۵
اندازه نوشته: ۷*۱۲
نوع جلد: مقوایی فرسوده

***

شماره رکورد: ۱۶۱
نام کتاب: عقد العلی للموقف الاعلی
مولف: افضل الدین احمد بن حامد کرمانی
خط: نسخ و شکسته نستعلیق خوش
سال: ۱۲۸۰هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۱۰
اندازه کتاب: ۱۴*۲۲
اندازه نوشته: ۷*۱۴
نوع جلد: تیماج ضربی مقوایی زرد

***

شماره رکورد: ۱۶۲
نام کتاب: عین الحیوه
مولف: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی
خط: نسخ
سال: ۱۰۷۳هجری
کاغذ: اصفهانی آهار مهره
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۸۵
اندازه کتاب: ۱۵*۲۶
اندازه نوشته: ۹*۱۸
نوع جلد: مقوایی ضربی مشکی

***

شماره رکورد: ۱۶۳
نام کتاب: عیون اخبار الرضا علیه السلام
مولف: ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی
کاتب: محمد باقر حسینی
خط: نسخ
سال: پنجشنبه ۲۸ربیع الاول ۱۰۷۱هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۱۸۵
اندازه کتاب: ۱۸*۲۴
اندازه نوشته: ۱۰*۱۶
نوع جلد: ضربی مقوایی قهوه ای

***

شماره رکورد: ۱۶۴
نام کتاب: عیون الحساب
کاتب: محمد بن محمد جعفر مجتهد خراسانی
خط: نسخ
سال: ۲۳ربیع الثانی ۱۳۰۸هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۲۵۲
اندازه کتاب: ۱۳*۲۰
اندازه نوشته: ۸*۱۴
نوع جلد: تیماج مقوایی ضربی تریاکی

***

شماره رکورد: ۱۶۵
نام کتاب: فرهنگ جهانگیری
مولف: جمال الدین حسین بن فخرالدین حسن انجوی شیرازی
خط: نستعلیق
سال: ۱۲۶۰هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۲۳۵
اندازه کتاب: ۱۵*۲۱
اندازه نوشته: ۸*۱۶
نوع جلد: تیماج مشکی مقوایی

***

شماره رکورد: ۱۶۶
نام کتاب: فرهنگ سروری
مولف: محمد قاسم بن محمد کاشی
خط: نستعلیق
سال: شنبه ۴ذی الحجه ۱۲۳۹هجری
کاغذ: فرنگی آبی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۳۸۵
اندازه کتاب: ۱۹*۳۱
اندازه نوشته: ۱۳*۲۴
نوع جلد: تیماج زرد ضربی مقوایی

***

شماره رکورد: ۱۶۷
نام کتاب: قابوس نامه
مولف: عنصر المعالی کیکاوس بن اسکندر ابن قابوس ابن و شمگیر
خط: نستعلیق
سال: شوال ۱۲۹۲هجری
کاغذ: فرنگی آبی آهار مهره
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۵۸
اندازه کتاب: ۱۵*۱۹
اندازه نوشته: ۹*۱۴
نوع جلد: میشن سرخ ترنج و نیم ترنج کوبیده

***

شماره رکورد: ۱۶۸
نام کتاب: قرآن مجید
خط: نسخ
سال: پنجشنبه دهم جمادی الاول ۱۳۴۲هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۱۸۵
اندازه کتاب: ۱۸*۲۶
اندازه نوشته: ۲۲*۱۴
نوع جلد: تیماج مشکی یک لا فرسوده

***

شماره رکورد: ۱۶۹
نام کتاب: کلام الله مجید ﴿جزو ۲۲﴾[سوره نساء ملائکه و یس]
کاتب: محمد حسین بن محمد جعفر کفاش
خط: نسخ
سال: رجب ۱۲۴۹هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۱۴
اندازه کتاب: ۱۴*۲۲
اندازه نوشته: ۹*۱۵
نوع جلد: مقوایی مشکی

***

شماره رکورد: ۱۷۰
نام کتاب: قصاید انوری
مولف: انوری
خط: نستعلیق – شکسته نستعلیق
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۶۹
اندازه کتاب: ۵/۱۳*۲۱
اندازه نوشته: ۷*۱۴
نوع جلد: چرمی مشکی

***

شماره رکورد: ۱۷۱
نام کتاب: کتاب الصرف
خط: نسخ
سال: ۹۷۶هجری
کاغذ: سمرقندی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۲۳۱
اندازه کتاب: ۱۲*۲۲
اندازه نوشته: ۶*۱۴
نوع جلد: مقوایی روغنی گلدار

***

شماره رکورد: ۱۷۲
نام کتاب: کتاب الفاضل
کاتب: محمد حسن بن حمد زمان دزفولی
خط: نسخ
سال: ۱۲صفر ۱۲۸۸هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۲۱۴
اندازه کتاب: ۲۰*۳۰
اندازه نوشته: ۱۲*۲۰
نوع جلد: تیماج مقوایی مشکی عطف تیماج حنایی

***

شماره رکورد: ۱۷۴
نام کتاب: کشف الغمه فی معرفه الائمه ترجمه علی بن حسین الزواری
مولف: ابی الحسن علی بن سعیدفخرالدین عیسی بن ابی الفتح اردبیلی
کاتب: قاضی محمد امینی
خط: نستعلیق و نسخ
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۴۱۸
اندازه کتاب: ۲۰*۳۸
اندازه نوشته: ۱۲*۲۷
نوع جلد: تیماج تریاکی ضربی مقوایی

***

شماره رکورد: ۱۷۵
نام کتاب: کفایه الالباب فی شرح مشکلات عیون الحساب
مولف: محمد باقر بن محمد حسین بن محمد باقر الیزدی
کاتب: محمد علی بن میزا احمد مستوفی اصفهانی
خط: نسخ
سال: ربیع الثانی ۱۳۰۸هجری
کاغذ: فرنگی نخودی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۱۱۰
اندازه کتاب: ۱۲*۱۹
اندازه نوشته: ۶*۱۱
نوع جلد: تیماج ضربی مقوایی قهوه ای روشن

***

شماره رکورد: ۱۷۷
نام کتاب: کلام الله مجید جزء دهم
خط: نسخ
سال: ۱۲۴۹هجری
کاغذ: فرنگی آهار مهره
زبان: عربی
تعداد برگ: ۱۲
اندازه کتاب: ۱۵*۲۰
اندازه نوشته: ۱۰*۱۵
نوع جلد: تیماج مشکی ضربی مقوایی ترنج و نیم ترنج کوبیده

***

شماره رکورد: ۱۷۸
نام کتاب: کلام الملوک ملوک الکلام
مولف: عبد علی بن ناصر مشهور به ابن رحمه الحویزی
کاتب: محمد حسن بن محمد زمان
خط: نسخ
سال: ۱۲۹۸هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۳۱۴
اندازه کتاب: ۲۰*۳۰
اندازه نوشته: ۱۰*۲۰
نوع جلد: تیماج ضربی مقوایی سبز ترنج و نیم ترنج کوبیده

***

شماره رکورد: ۱۷۹
نام کتاب: کلمات قصار
مولف: امیر المومنین علی بن ابیطالب علیه السلام
کاتب: میرزا انصاری
خط: نستعلیق و شکسته نستعلیق
سال: ۲۱شوال ۱۳۱۰هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۴۰
اندازه کتاب: ۵/۱۳*۲۰
اندازه نوشته: ۷*۱۴
نوع جلد: تیماج سرخ ضربی مقوایی با ترنج و نیم ترنج

***

شماره رکورد: ۱۸۰
نام کتاب: کلمات مکنونه ﴿لباب معارف العارفین﴾
مولف: محمد بن مرتضی مدعوبه محسن
کاتب: سیف الملک
خط: شکسته نستعلیق
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: اصفهانی – نخودی
زبان: عربی – فارسی
تعداد برگ: ۴۸
اندازه کتاب: ۱۲*۲۰
اندازه نوشته: ۸*۱۴
نوع جلد: مقوایی ضربی مشکی

***

شماره رکورد: ۱۸۱
نام کتاب: کلیات سعدی [گلستان – بوستان- مجالس پنجگانه ]
مولف: سعدی
خط: نستعلیق
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۲۱۰
اندازه کتاب: ۱۶*۲۴
اندازه نوشته: ۶*۱۶
نوع جلد: تیماج قهوه ای ضربی مقوایی ترنج و نیم ترنج کوبیده

***

شماره رکورد: ۱۸۲
نام کتاب: کمال الدین و تمام النعمه فی اثبات الغیبه
مولف: ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه
خط: نسخ
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۳۵۸
اندازه کتاب: ۱۴*۲۴
اندازه نوشته: ۸*۱۵
نوع جلد: چرمی حنایی فرسوده

***

شماره رکورد: ۱۸۳
نام کتاب: کنز اللغات
مولف: محمد بن عبدالخالق
کاتب: تقی بن نصرالله بن علی بن محمد القاضی
خط: نستعلیق و نسخ
سال: رمضان ۹۷۶هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۲۵۰
اندازه کتاب: ۱۴*۱۸
اندازه نوشته: ۹*۱۴
نوع جلد: چرمی مشکی فرسوده

***

شماره رکورد: ۱۸۴
نام کتاب: گلشن راز
مولف: شیخ محمود شبستری
خط: نستعلیق
سال: ۱۲۹۵هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۳۸
اندازه کتاب: ۱۱*۱۹
اندازه نوشته: ۵*۱۲
نوع جلد: تیماج مشکی عطف مشین سرخ

*** شماره رکورد: ۱۸۵
نام کتاب: گنجینه نشاط
مولف: عبدالوهاب معتمد نشاط اصفهانی
خط: نستعلیق خوش
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: فرنگی آهار مهره
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۱۰
اندازه کتاب: ۱۴*۲۲
اندازه نوشته: ۹*۱۵
نوع جلد: تیماج مشکی ضربی مقوایی ترنج و نیم ترنج

***

شماره رکورد: ۱۸۶
نام کتاب: گنجینه
مولف: عبدالوهاب نشاط اصفهانی
خط: نستعلیق
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۵۳
اندازه کتاب: ۱۷*۲۲
اندازه نوشته: ۸*۱۴
نوع جلد: چرمی نارنجی یک لا فرسوده

***

شماره رکورد: ۱۸۷
نام کتاب: گنجینه
مولف: معتمد الدوله نشاط اصفهانی
خط: نستعلیق و شکسته نستعلیق
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۲۴
اندازه کتاب: ۱۲*۲۰
اندازه نوشته: ۶*۱۳
نوع جلد: تیماج مقوای نارنجی

***

شماره رکورد: ۱۸۸
نام کتاب: لگاریتم
خط: نسخ
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۸۵
اندازه کتاب: ۱۶*۲۲
اندازه نوشته: ۱۲*۱۸
نوع جلد: مشین تریاکی

*****

شماره رکورد: ۱۸۹
نام کتاب: لمعات عرشیه
مولف: ملا مهدی نراقی
خط: نسخ
سال: ۱۲۰۶هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۲۱۴
اندازه کتاب: ۲۰*۳۰
اندازه نوشته: ۱۳*۲۲
نوع جلد: تیماج مشکی مقوایی فرسوده

***

شماره رکورد: ۱۹۱ شماره رکورد: ۱۹۰
نام کتاب: لیلی و مجنون
مولف: وحشی
کاتب: نظام محمد نایینی
خط: نستعلیق خوش
سال: شوال ۱۰۷۶هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۲۴
اندازه کتاب: ۱۲*۲۲
اندازه نوشته: ۷*۱۵
نوع جلد: تیماج مشکی ضربی مقوایی ترنج و نیم ترنج کوبیده عطف تیماج مشکی

***

نام کتاب: مثنوی دفتر اول و بخشی از دفتر دوم
مولف: جلال الدین محمد بلخی
خط: نستعلیق
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۸۵
اندازه کتاب: ۱۷*۲۲
اندازه نوشته: ۱۲*۱۶
نوع جلد: چرمی تریاکی یک لا

***

شماره رکورد: ۱۹۲
نام کتاب: مجمع البحرین
مولف: فخرالدین بن محمد علی طریحی نجفی
خط: نسخ
سال: رجب ۱۰۷۹هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۳۸۵
اندازه کتاب: ۱۸*۴۰
اندازه نوشته: ۱۰*۲۰
نوع جلد: تیماج نارنجی ضربی مقوایی ترنج و نیم ترنج کوبیده

***

شماره رکورد: ۱۹۳
نام کتاب: مجموعه : ۱- آیات المتشابهات فی القرآن.۲- شرح خلاصه الحساب بهاء الدین محمد بن حسین عاملیشیخ بهایی
مولف: شمس الدین علی الحسینی
خط: نسخ
سال: دوازدهم هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۱۲۴
اندازه کتاب: ۱۲*۱۹
اندازه نوشته: ۷*۱۳
نوع جلد: مشین ضربی مشکی با شمسه و ترنج

***

شماره رکورد: ۱۹۴
نام کتاب: مجموعه: منتخبات اشعار ابن خیاط و بهایی و سعدی و انوری
کاتب: محمد باقر و …
خط: نسخ و نستعلیق
سال: ۱۲۸۱و ۱۳۰۲هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی و عربی
تعداد برگ: ۱۵۸
اندازه کتاب: ۱۵*۲۰
اندازه نوشته: ۹*۱۴
نوع جلد: تیماج حنایی فرسوده

***

شماره رکورد: ۱۹۵
نام کتاب: جنگ [اشعار شیخ ابوالقاسم کازرونی و نصیرای همدانی و نصایح و اشعار خواجه عبدالله انصاری]
خط: نستعلیق و شکسته نستعلیق
سال: دوشنبه بیست و پنج شعبان ۱۲۹۴هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۹۸
اندازه کتاب: ۲۵*۲۴
اندازه نوشته: ۱۲*۱۸
نوع جلد: تیماج مشکی ضربی ترنج و نیم ترنج کوبیده

***

شماره رکورد: ۱۹۶
نام کتاب: مجموعه : التدبیرات الربانیه از ابو عبدالله محمد بن علی العربی الطایی الحاقی +رساله سرالعالمین محمد غزالی +اوصاف الاشراف خواجه نصیر طوسی
خط: نسخ
سال: ذی حجه ۱۳۰۳ هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۱۲۴
اندازه کتاب: ۱۹*۳۰
اندازه نوشته: ۱۰*۱۹
نوع جلد: تیماج ضربی مقوایی مشکی ترنج و نیم ترنج کوبیده عطف تیماج حنایی

***

شماره رکورد: ۱۹۷
نام کتاب: مجموعه : انوار سهیلی کاشفی – منتخبی از شاهنامه فردوسی – هفت پیکر نظامی – یوسف و زلیخای جامی – بخشی از مثنوی – لیلی و مجنون مکتبی شیرازی – فرهاد و شیرین وحشی …
خط: نستعلیق
سال: ۱۲۳۲هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۵۸۵
اندازه کتاب: ۵/۱۲*۱۸
اندازه نوشته: ۱۴*۲۲
نوع جلد: تیماج ضربی مقوایی سبز عطف تیماج تریاکی

***

شماره رکورد: ۱۹۸
نام کتاب: مجموعه: دیوان صفی الدین تجلی و مجنون عامری
مولف: صفی الدین تجلی – مجنون عامری
خط: نسخ
سال: ۱۲۷۰ هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۱۵۸
اندازه کتاب: ۱۴*۲۴
اندازه نوشته: ۷*۱۷
نوع جلد: تیماج مشکی ضربی مقوایی ترنج و نیم ترنج کوبیده

***

شماره رکورد: ۱۹۹
نام کتاب: مجموعه شامل : ۱. اخبار المجنون و اشعاره به روایت ابوبکر الوالبی ۲. نبذ من اخبار ابی نواس و اشعاره ۳.نبذ من احوال ابی دلامه و اشعاره ۴.منقولاتی از دمیری در حیوه الحیوان ۵.منقولاتی از جوهری صاحب صحاح ۶. تبذ من احوالات بهلول
خط: نسخ
سال: قرن سیزدهم
کاغذ: فرنگی نخودی و آبی و زرد
زبان: عربی
تعداد برگ: ۱۸۲
اندازه کتاب: ۱۲*۱۹
اندازه نوشته: ۷*۱۳

***

شماره رکورد: ۲۰۰
نام کتاب: مایده سماویه + مشکوه الانوار
مولف: محمد رضی بن حسین خوانساری +محمد باقر بن محمد تقی مجلسی
کاتب: عبدالحی بن عبد الکریم
خط: نسخ و نستعلیق و شکسته
سال: ۱۱۳۱هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۲۰۳
اندازه کتاب: ۵/۱۲*۱۸
اندازه نوشته: ۹*۱۵
نوع جلد: چرمی سرخ

تیماج تریاکی ضربی مقوایی

***

شماره رکورد: ۲۰۱
نام کتاب: مجموعه ورام
مولف: ورام بن ابی فراس
کاتب: محمد علی بن محمد حسین
خط: نسخ
سال: ۱۰۸۷هجری
کاغذ: اصفهانی نخودی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۱۱۰
اندازه کتاب: ۱۸*۲۴
اندازه نوشته: ۱۲*۱۸
نوع جلد: تیماج مقوایی سرخ

***

شماره رکورد: ۲۰۲
نام کتاب: محاکمات ﴿شرح الشرح﴾
مولف: قطب رازی
خط: نسخ
سال: ۱۰۲۱هجری
کاغذ: اصفهانی نخودی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۲۸۵
اندازه کتاب: ۱۴*۲۶
اندازه نوشته: ۹*۱۸
نوع جلد: تیماج مشکی ترنج و نیم ترنج کوبیده فرسوده

***

شماره رکورد: ۲۰۳
نام کتاب: مختصر فی التاریخ و معانی و مختار من کلام العرب
مولف: احمد بن محمد بن ابراهیم بن ابی بکر بن خلکان
خط: نسخ
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۲۸۵
اندازه کتاب: ۲۰*۲۸
اندازه نوشته: ۱۴*۲۲
نوع جلد: مشین مشکی یک لا

***

شماره رکورد: ۲۰۴
نام کتاب: مراسلات
خط: شکسته نستعلیق
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: فرنگی آهار مهره
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۲۰
اندازه کتاب: ۱۶*۲۰
اندازه نوشته: ۱۰*۱۵
نوع جلد: چرمی مشکی

***

شماره رکورد: ۲۰۵
نام کتاب: مفصل فی النحو
مولف: جارالله زمخشری
کاتب: محمد نصیر بن محمد سعید الطالقانی
خط: نسخ
سال: ۱۱۱۰هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۱۵۴
اندازه کتاب: ۱۹*۱۹
اندازه نوشته: ۷*۱۲
نوع جلد: تیماج تریاکی فرسوده ﴿فقط پشت جلد﴾

***

شماره رکورد: ۲۰۶
نام کتاب: مقاتل الطالبین
مولف: ابوالفرج اصفهانی
کاتب: اسدالله الاصفی الشوشتری
خط: نسخ
سال: ۱۲۹۹هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۱۸۱
اندازه کتاب: ۱۴*۲۱
اندازه نوشته: ۷*۱۴
نوع جلد: تیماج ضربی مقوایی سرخ – ترنج و نیم ترنج

***

شماره رکورد: ۲۰۷
نام کتاب: ملل و نحل
مولف: شهرستانی
خط: نستعلیق
سال: ۱۲۶۸هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۲۱۰
اندازه کتاب: ۱۴*۲۱
اندازه نوشته: ۷*۱۵
نوع جلد: تیماج مقوایی ضربی حنایی ترنج و نیم ترنج کوبیده

***

شماره رکورد: ۲۰۸
نام کتاب: مناظر الانشاء
مولف: محمود بن محمد گیلانی
خط: نسخ
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: فرنگی آبی آهار مهره
زبان: فارسی و عربی
تعداد برگ: ۲۱۸
اندازه کتاب: ۱۴*۲۱
اندازه نوشته: ۷*۱۳
نوع جلد: تیماج ضربی مقوایی مشکی

***

شماره رکورد: ۲۰۹
نام کتاب: منتخب الاشعار الشعراء
خط: شکسته نستعلیق و نستعلیق خوش
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۲۸۳
اندازه کتاب: ۱۶*۲۴
اندازه نوشته: ۱۰*۱۹
نوع جلد: لاکی گل و بوته روغنی ترنج و نیم ترنج

***

شماره رکورد: ۲۱۰
نام کتاب: منطق الطیر
مولف: عطار نیشابوری
خط: نستعلیق خوش
سال: ۱۳۱۲هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۷۴
اندازه کتاب: ۱۲*۱۹
اندازه نوشته: ۷*۱۴
نوع جلد: تیماج قهوه ای ضربی مقوایی

***

شماره رکورد: ۲۱۲
نام کتاب: نزهه الخاطر
مولف: فخرالدین طریحی
کاتب: علی محمد بن اسماعیل
خط: نسخ
سال: ۱۲۳۶هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۱۲۴
اندازه کتاب: ۱۴*۲۰
اندازه نوشته: ۸*۱۴
نوع جلد: تیماج مشکی ضربی مقوایی ترنج و نیم ترنج کوبیده

***

شماره رکورد: ۲۱۳
نام کتاب: نفایس الفنون فی عرایس العیون
مولف: محمد بن محمود آملی
کاتب: محمد شفیع بن محب علی حسینی
خط: نستعلیق
سال: ۱۰۷۸هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۲۵۸
اندازه کتاب: ۳۲*۳۶
اندازه نوشته: ۱۵*۲۴
نوع جلد: تیماج سبز ضربی مقوایی ترنج و نیم ترنج کوبیده

***

شماره رکورد: ۲۱۴
نام کتاب: هدایه
مولف: اثیر الدین مفضل بن عمر الابهری شرح حسین بن معین الدین میبدی
خط: نسخ
سال: سیزدهم هجری
کاغذ: اصفهانی سفید و نخودی
زبان: عربی
تعداد برگ: ۱۲۲
اندازه کتاب: ۹*۱۹
اندازه نوشته: ۵*۱۳
نوع جلد: تیماج مقوایی مشکی

***

شماره رکورد: ۲۱۵
نام کتاب: هفت پیکر
مولف: نظامی
خط: نستعلیق
سال: دوشنبه بیست و ششم ربیع الاخر ۱۲۷۴هجری
کاغذ: اصفهانی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۹۸
اندازه کتاب: ۱۷*۲۱
اندازه نوشته: ۱۱*۱۷
نوع جلد: تیماج مشکی

***

شماره رکورد: ۲۱۶
نام کتاب: ینبوع الحیوه ﴿ترجمه فصل اول از سخنان هرمس ﴿ادریس ﴾ در نصیحت نفس﴾
مولف: هرمس ﴿ادریس﴾
خط: نستعلیق
سال: شعبان ۱۳۰۳هجری
کاغذ: فرنگی
زبان: فارسی
تعداد برگ: ۱۸۵
اندازه کتاب: ۱۳*۲۰
اندازه نوشته: ۷*۱۲
نوع جلد: تیماج سبزمقوایی فرسوده

***