کتابخانه حقوق  در حال حاضر بالغ بر  ۱۴۰۰۰ جلد کتاب در کلیه شاخه‌های حقوقی، اعم از آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، جزا، مدنی و کیفری و ۲۶ عنوان نشریه حقوقی، اعم از فقه، فقه اهل بیت، هفته نامه مفید، فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی، مجله پژوهشی حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، مدرسه حقوق، فصلنامه مطالعات بین الملل، کانون ،کتب کمک درسی مربوط به آزمون‌های و کالت، ارشد، دکترا در دسترس علاقمندان و مراجعین این بخش قرار دارد.