همه مردم شهر اصفهان می توانند به عضویت کتابخانه های شهرداری اصفهان درآیند و پس از عضویت در طرح مورد نظر، از منابع و خدمات کتابخانه استفاده کنند.